پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مهرداد بابامحمدی [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]
چکیده: موضوع ارزیابی و انتخاب شرکت پیمانکاری در مناقصات یکی از مسائل مهم تصمیم گیری است که روش-های مختلفی برای آن مطرح شده است. در کشور ما، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفه ی رتبه-بندی و مشخص کردن صلاحیت شرکت های پیمانکاری را بر عهده دارد و آیین نامه ای را برای آن تنظیم کرده است. در نهایت پس از چند مرحله بهترین شرکت پیمانکاری، با توجه به هزینه و قیمت به عنوان برنده مناقصه انتخاب می شود. در این پژوهش یک مدل تصمیم گیری چند معیاره ارائه شده است که بتواند با توجه به عوامل کیفی به ارزیابی پیمانکار بپردازد و بهترین پیمانکار را برای پروژه انتخاب کند. این مدل 5 معیار اصلی "رتبه، سابقه کار اجرایی، توان مالی و سرمایه، تعداد پرسنل و توان تجهیزاتی" را به-عنوان معیارهای اساسی در انتخاب پیمانکار مورد بررسی قرار می دهد و با استفاده از ماتریس خانه کیفیت و ترکیب آن با اعداد خاکستری و با توجه به هفت نیاز اساسی کارفرما شامل: کیفیت و اجرای دقیق، مسائل اقتصادی، عملکرد و رعایت ضوابط فنی و اجرایی، زمان بندی مناسب، زیبایی شناسی و شاخص های محیط، ایمنی و روابط کاری؛ و بهره گیری از مبحث تحلیل رابطه ای خاکستری به تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده در سه شرکت پیمانکاری در حوزه ساختمان می پردازد. از اطلاعات چند خبره و مشورت با آن ها برای انتخاب معیارها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت اول عامل سابقه کار اجرایی شرکت پیمانکاری، در شرکت دوم ویژگی توان مالی و سرمایه شرکت و در شرکت سوم ویژگی تعداد پرسنل و رتبه شرکت به ترتیب پراهمیت ترین و کم اهمیت ترین معیارها در انتخاب و ارزیابی پیمانکار می باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گسترش عملکرد کیفیت #تئوری سیستم خاکستری #تحلیل رابطه خاکستری #اعداد خاکستری #ارزیابی کیفی پیمانکار #ماتریس خانه کیفیت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)