پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
مرضیه حسینی نیا [پدیدآور اصلی]، سید مجتبی میرلوحی[استاد راهنما]، محمدرضا آرمان مهر[استاد راهنما]، مجید عامری[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام پژوهش بررسی ادراک دانشجویان از فساد اداری (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی شاهرود) می باشد. جامعه آماری پژوهش، در بین 972نفر دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شهرستان شاهرود شامل می شد که براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول مورگان 274نفر محاسبه شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ادراک فساد اداری (سیف زاده 1395)استفاده شده است در این پژوهش یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی ارائه گردید که با توجه به داده های هر متغیر بعد از تحلیل توصیفی با استفاده از آزمون کولموگراف و اسمیرنف، آزمون های همبستگی مرتبط با توزیع داده ها در جامعه به بررسی فرضیات پرداخته شد که هر 4 فرضیه پژوهش تائید شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که در بین عوامل موثر بر فساد اداری در دانشگاه در این تحقیق یکی از موثرترین محرکها یا عوامل موثر در ارتکاب فساد و تقلب می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ادراک دانشجویان #فساد اداری #دانشگاه صنعتی شاهرود
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)