پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
امیر اکبری [پدیدآور اصلی]، رضا اندام[استاد راهنما]، رحیمه مهدی زاده[استاد مشاور]
چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان در انجمن های ورزشی دانشگاه ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعة آماری تحقیق حاضر را دانشجویان غیر داوطلب و داوطلب عضو انجمن های ورزشی دانشگاه های ایران تشکیل می دادند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 520 نفر(260 نفر داوطلب و 260 نفر غیر داوطلب) از 10 دانشگاه کشور به عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحبنظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد(88/0=α). سپس برای شناسایی مؤلفه های سرمایه اجتماعی و روایی ساختاری عوامل و ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده گردید. براین اساس 26 متغیر در هفت عامل طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد، اعتماد با میانگین (71/0 ± 62/3) و (68/0 ± 45/3) با اهمیت ترین عامل و مشارکت و کار تیمی با میانگین (7/0 ± 41/3) و (67/0 ± 94/2) کم اهمیت ترین عامل بود. عامل های بدست آمده در این پژوهش بر اساس معیار های ذیل تعیین گردید: الف) شناخت اولیه تعداد عامل ها بر اساس مرور مقالات، ب) انتخاب عامل ها بر اساس مقادیر ویژه بیشتر از 1، ج) بررسی بصری بر اساس آزمون اسکری، د) استفاده از معیار توصیف واریانس و ه) قابلیت درک عامل های اقتباس شده. عامل های شناسایی شده 34/77 و 31/80 درصد واریانس را نشان می دادند و تحت عناوین "مشارکت و کار تیمی، تعهد، کمک و همیاری، اعتماد، هویت، اطلاعات و آگاهی، توانمند سازی و آموزش" نامگذاری شدند. این پژوهش پیشنهاد می کند که سازمان های ورزشی در هنگام جذب و به کارگیری نیروهای داوطلب جهت فعالیت درعرصه ورزش کشور به شاخص سرمایه اجتماعی و عامل های مرتبط با آن، خصوصاًً عامل اعتماد که نقش تعیین کننده ای را دارا می باشد، توجه خاص نمایند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرمایه اجتماعی- اعتماد- داوطلبی- مشارکت- دانشگاه ها- دانشجویان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)