پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
زهرا صندوقی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، حوریه دهقان پوری[استاد مشاور]
چکیده:   چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر باورهای فراشناختی بر سلامت اجتماعی معلمان تربیت ‌بدنی با نقش میانجی سازگاری شغلی بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و به لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه معلمان تربیت ‌بدنی استان سمنان (250 نفر) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 204 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق 3 پرسشنامه استاندارد سازگاری شغلی استراسر و همکاران (2021)، فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) و سلامت اجتماعی کییز و شاپیرو (2004) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظران تأیید شد و پایایی نیز با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفته شد. در مجموع 204 پاسخ دهنده به صورت بی نقص به پرسشنامه ها پاسخ دادند. از مدلسازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. جهت برآورد فرضیه‌ها از نرم‌افزار spss و smart pls استفاده شد. نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی دارد. همچنین سازگاری شغلی بر سلامت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشته و نقش میانجی سازگاری شغلی در ارتباط بین باورهای فراشناختی و سلامت اجتماعی تأیید گردید. با توجه به نتایج می توان اظهار کرد که توجه به باورهای فراشناختی معلمان تربیت بدنی در محیط کار می تواند بستری مناسب برای افزایش سازگاری شغلی و سلامت اجتماعی مهیا سازد.  
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: شکوفایی اجتماعی #ظرفیت کاری #فراهیجان مثبت #مدرسه #مشارکت اجتماعی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)