پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معماری و شهرسازی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
شکیبا امینیان [پدیدآور اصلی]، الهام سرکرده ئی[استاد راهنما]، مرتضی میرغلامی [استاد راهنما]
چکیده: آموزش و پرورش به عنوان مرکز تربیت نیروهای انسانی سالم و خلاق، آینده هرکشوری را تحت تاثیر قرار می دهد که در این میان نقش معلم و دانش آموز از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. سیستم آموزشی نوین دانش آموز محور، روشی است که دانش آموزان در جریان یاددهی و یادگیری نقش عمده‌ای را داشته و با کمک معلم به کسب تجربه می پردازند که این تعامل دو طرفه بین معلمین و دانش آموزان، منجر به افزایش یادگیری، بالا رفتن اعتماد به نفس و بروز ویژگی های ذاتی هر دانش آموز می شود. لازم به ذکر است طراحی چنین مدارسی، نیازمند بررسی های دقیق و سازماندهی های خاص می باشد. این پژوهش با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی توسط ابزار پرسشنامه و مصاحبه تنظیم گردید که در روش اول با استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی ادبیات مرتبط با پژوهش پرداخته شده و در روش پرسشنامه که برای دانش آموزان مقطع ابتدایی با جامعه آماری 210 نفر، که با استفاده از فرمول کوکران از کل جامعه آماری شش مدرسه ابتدایی دخترانه به دست آمده بود، طراحی گردیده و تحلیل داده های حاصل را به روش توصیف تحلیلی به کمک نرم افزار spss در سه بخش عوامل غیر محیطی، محیطی و روانشناسی دسته بندی شده است. همچنین در روش مصاحبه با استفاده از تحلیل تم و تعداد ده نفر از معلمین مقطع ابتدایی که به اشباع نظری رسیدند؛ و تعداد ۱۷۸ کد گزینش شده در چهار تم اصلی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از این مطالعات حاکی از آن است که میزان رضایت دانش آموزان مقطع ابتدایی از شرایط محیطی و غیر محیطی بسیار کم بوده که یکی از اصلی ترین دلایل آن نادیده گرفتن فضاهای معمارانه و متناسب با روش های آموزشی در مدرسه است. همچنین از منظر روانشناسی نظیر تفاوت های فردی، نیز توجه کمی به دانش آموزان شده که این مسئله زمینه ساز مشکلاتی در شخصیت اجتماعی و آینده آنها خواهد شد. علاوه بر آن نقش معلمینی که همواره با سیستم آموزشی معلم محور در حال اجرا هستند باید برای تاثیرگذاری روش دانش آموز محوری تغییرکند و این نقش از یک فردی با قدرت حاکمیت در کلاس به یک تسهیل گر جهت اشاره مطالب به دانش آموزان برای کشف مطالب علمی توسط خودشان تغییر می کند. در پژوهش پیش رو، اقدام به طراحی مدرسه ای ابتدایی دارای شش پایه واقع در شهرستان شاهرود با استفاده از تحلیل نتایج حاصل شده که به طور خلاصه در چهار دسته کنترل مدیریت برنامه ریزی و نظم در کلاس؛ کمبود فضا و امکانات مرتبط با شیوه تدریس؛شناخت والدین در جهت بهبود یافتن نتایج حاصل از این شیوه آموزشی؛ تغییر در کتب درسی متناسب با شیوه های آموزشی تقسیم بندی می شوند، شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#واژگان کلیدی: معماری و آموزش #دانش آموز محوری #مدرسه #معلم محوری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)