طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع دکتری > سال 1384
پدیدآورندگان:
رحیمه مهدی زاده[پدیدآور اصلی]
چکیده: هدف اصلی این تحقیق مقایسه عملکرد دست غیر برتر در بین دانش آموزان راست دست و چپ و دست شهرستان شاهرود بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی میباشد. به همین منظور ‎۶۰ نفر از دانشجویان دختر (‎۳۰ نفر گروه راست دست و ‎۳۰نفر گروه چپ دست) و ‎۶۰ نفر از دانش آموزان پسر(‎۳۰ نفر گروه راست دست و ‎۳۰نفر گروه چپ دست) از کلیه مدارس متوسطه شهرستان شاهرود انتخاب شدند آزمونهای مورد نظر در این تحقیق پرتاب توپ هندبال به دایره های متحد المرکز بر روی دیوار و شوت ثابت یک دست با توپ بسکتبال بود. نمونه های انتخاب شده تجربه ای در ورزش بسکتبال و هندبال نداشتند. پس از معرفی آزمونها، به آزمودنی ها یک ماه فرصت داده شد تا مهارتهای مورد نظر را فقط با دست برتر تمرین کنند. در پایان یک ماه آزمونهای مورد نظر با دست غیر برتر از آنها بعمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده از آزمون t استیودنت برای یافتن اختلاف بین گروهها استفاده گردید. سطح معنی داری برای تحلیل داده ها در حد P<0.05 در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده عبارتند از: 1-عملکرد دست غیر برتر در هر چهار گروه(پسران راست دست، دختران راست دست و دختران چپ دست) در پرتاب توپ هندبال بهتر از توپ بسکتبال بود. 2-در مقایسه دختران راست دست و با دختران چپ دست اختلاف معنی داری در عملکرد دست برتر در هیچکدام از آزمونها مشاهده نگردید در حالیکه پسران راست دست در هر دو آزمون با دست برتر عملکرد بهتری نسبت به پسران چپ دست داشتند. 3=در مقایسه دانش آموزان دختر راست دست با دختران چپ دست اختلاف معنی داری در عملکرد دست غیر برتر در هیچ کدام از آزمونها مشاهده نگردید.4-در مقایسه دانش آموزان پسر راست دست با پسران چپ دست اختلاف معنی داری در عملکرد دست غیر برتر در هیچ کدام از آزمونها مشاهده نگردید.5-بین عملکرد دست غیر برتر در دانش آموزان چپ دست دختر و پسر در هیچ کدام از آزمونها اختلاف معنی داری مشاهده نشد.6-بین عملکرد دست غیر برتر در دانش اموزان راست دست دختر و پسر در پرتاب توپ هندبال تفاوت معنی داری وجود ندارد درحالیکه پسران راست دست در شوت بسکتبال به طور معنی داری موفق تر از دختران راست دست بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دست غیر برتر #دانش آموزان راست دست #دانش آموز چپ دست

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)