پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
منصوره حسین پور [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه ذرات نسبیتی در فضا زمان ایجا شده توسط نواقص هندسی روز به روز در حال افزایش است. بررسی اثر فضا زمان ایجاد شده توسط نواقص هندسی بر روی طیف انرژی ذرات از دیدگاه های نسبیتی و غیر نسبیتی انجام شده است. با توجه به مفاهیم جدید در فیزیک نظری، نواقص هندسی می توانند توسط انتقال فاز خلاء در جهان اولیه ایجاد شود که شامل دیوارهای حوزه، ریسمان های کیهانی و تک قطبی ها می باشند. در میان آنها، رشته های کیهانی به عنوان بهترین کاندیدا مورد توجه قرار می گیرند و یکی از مهمترین نمونه نواقص هندسی است. اخیرا مطالعات مختلفی در فضا‐زمان ریسمان کیهانی انجام شده است که نقش این نقص هندسی را در فضا زمان خمیده نشان می دهد. هدف ما در حال حاضر گسترش این نظریه به منظور بررسی آثار آن درانواع فضا زمان های خمیده است. در این بررسی ها فضا زمان های مختلف شامل ریسمان کیهانی، فرمی واکر، ریسمان کیهانی چرخان، فضا زمان های با اثرات غیر اینرسی، فضا زمان با تقارن کروی را معرفی و بررسی می کنیم. ما تأثیر هر فضا زمان را هم برای حالت های غیر نسبیتی و هم نسبیتی توسط معادله دیراک برای ذرات با اسپین 1⁄2 و معادله دی‐کی‐پی برای ذرات با اسپین ٠ و ١ بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نواقص هندسی #ریسمان های کیهانی #معادله دیراک #معادله دی‐کی‐پی #اثرات غیر اینرسی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)