پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
عباس نیکنام [پدیدآور اصلی]، علی اکبر رجبی[استاد راهنما]
چکیده: روش تفکیک کولنی بر پایه این حقیقت استوار است که یک پرتابه با عبور از نزدیکی یک هسته سنگین، یک میدان الکتریکی از هسته هدف دریافت کرده و به قسمت‌های مختلف شکسته می‌شود. بر اساس این روش ما به مطالعه‌ی شکست فلوئور‌ به اکسیژن‌ و پروتون پرداخته‌ایم، زیرا هنگامی که از نزدیکی هسته سنگین عبور می‌کند تحت تاثیر میدان الکتریکی این هسته سنگین، به یک پروتون و شکسته می‌شود. این فرایند به دو قسمت تقسیم می‌شود، یک حالت مقیدی است که قبل از تجزیه دارد و حالت پیوستار بعد از تجزیه. براین اساس ما به حل معادله شرودینگر شعاعی برای حالت‌های مقید و حالت پیوستار ‌پرداخته‌ایم. ‌چون ‌ یک هسته هاله‌ای می‌باشد و می‌توان آن را توسط مدل لایه‌ای توصیف کرد ما از پتانسیل‌هایی نظیر پتانسیل وودز- ساکسون و برهمکنش اسپین- مدار و پتانسیل کولنی در دو حالت‌ و بعلاوه جمله گریز از مرکز استفاده نموده، به حل تحلیلی معادله شرودینگر به روشN-U پرداخته‌ایم و ترازهای انرژی حالت مقید آن را بدست آورده و با مقادیر تجربی و مقادیر عددی بدست آمده مقایسه نموده و توابع موج حالت‌های مقید و پیوسته را رسم کرده‌ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش تفکیک کولنی #معادله شرودینگر #هسته‌ی هاله‌ای #حالت مقید #حالت پیوستار #پتانسیل وودز- ساکسون #برهمکنش اسپین- مدار #پتانسیل کولنی #جمله گریز از مرکز #روش N-U.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)