پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
فهیمه رضوانی [پدیدآور اصلی]، محمد رضا شجاعی[استاد راهنما]
چکیده: تئوری میدان میانگین نسبیتی در توصیف پدیده های هسته ای مربوط به هسته های ناپایدار به خوبی هسته های پایدار بسیار موفق بوده است. در مقایسه با تئوری میدان میانگین غیر نسبیتی ، تئوری میدان میانگین نسبیتی می تواند ویژگی های واقعی اشباع هسته ای را در ماده ی هسته ای باز تولید کند و طبعاً پتانسیل جفت شده ی اسپین – مدار را ارائه دهد. در این رساله، تئوری میدان میانگین نسبیتی با در نظر گرفتن مدل های لایه ای و خوشه ای برای محاسبه ی ترازهای انرژی گروهی از هسته های سست مقید استفاده شده است و به منظور مقایسه ی نتایج با دیدگاه غیر نسبیتی محاسبات در این دیدگاه نیز انجام شده است...... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تئوری میدان میانگین نسبیتی #معادله ی دیراک #هسته های سست مقید #مدل لایه ای #مدل خوشه ای #ترازهای انرژی هسته

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)