پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
منصوره سادات غلامزاده [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد راهنما]، نیک ایوانس [استاد مشاور]
چکیده: در نظریه کرومودینامیک کوانتومی، تقارن دستیده شکسته شده است و نمی توان به طور مستقیم جمله جرمی کوارک ها را در لاگرانژی وارد کرد. اساس این نظریه ی میدان بر پایه گروه SU(N_C) استوار است که در آن N_C تعداد رنگ را نمایش می دهد. انواع مختلف کوارک ها با تعداد دلخواه N_f داده می شود. در این رساله نظریه پیمانه ای غیر آبلی با ویژگی بالا را در نظر گرفته و وابستگی تابع بتا نظریه به N_fرا مورد بررسی قرار می دهیم. مشاهده شده است که تابع بتا نظریه به N_f وابسته است و در مقدار خاصی برای N_f نظریه دارای تقارن همدیس می شود که به اصطلاح پنجره همدیس نامیده می شود. در بخش بعدی رساله به بررسی این گذار فاز و مطالعه ویژگی ها و مرتبه ی گذار می پردازیم. روش مطالعه از طریق رهیافت هولوگرافی و نظریه ریسمان است. دوگانی AdS/CFT کمک می کند تا مساله ای که درآن ثابت جفت-شدگی قوی است با نظریه کلاسیکی گرانش اینشتین بررسی شود. به این منظور ساختاری از شامه ها تحت عنوان مدل D_3/D_7 بررسی می شود. در ادامه به بررسی شکست تقارن دستیده و ارتباط آن به پارامترهایی چون N_C و N_f می پردازیم. یکی از هدف های دیگر رساله مطالعه مدل های فراتر از مدل استاندارد ذرات بنیادی است. با در نظر گرفتن برهم کنش میان کوارک ها با جمله اندرکنشی مرتبه بالاتر در مدلNJL شکست تقارن دستیده را در مسئله القا می کنیم. این مدل های کمکی NJL رنگی منجر به مثال هایی با دینامیک مختلف در پدیده ی راهرَوی رنگی می شوند که در این مدل ها می توان به وسیله ی تنظیم ظریف، یک ذره سبک هیگزگونه مثل مزون σ را تولید کرد. طیف مزون برداری ρ و مزون برداری محوری A در نظریه های راهروی در گذشته تحلیل شده است. ما با در نظر گرفتن کوارک های رنگی در نمایش بنیادی، در راستای بسط و گسترش فضای پارامتر قابل دسترس، به محاسبه این طیف می پردازیم. در بخش بعدی شکست تقارن دستیده را در نظریه پیمانه ای N_C بزرگ N=4 با ماده کوارکی N=2 در تقریب آزمون بررسی می کنیم. می دانیم در حضور یک میدان مغناطیسی، شکست تقارن دستیده در مسئله القا می شود و در این راستا، وابستگی پتانسیل شیمیایی و دمایی نظریه را با استفاده از دوگان گرانشی آن که بر اساس مدل هولوگرافی D_3/D_7 است، مطالعه می کنیم. هم چنین مرتبه گذارها و نقاط بحرانی نمودار فاز بررسی می شوند. در ادامه از مشخصه میدان دیلاتون برای القای شکست تقارن دستیده استفاده می کنیم و تاثیر آن را بر گذار فاز مورد مطالعه قرار می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظریه کرومودینامیک کوانتومی #شکست تقارن دستیده #تقارن همدیس #گذار فاز کوانتومی #مدل های کمکی NJL #هولوگرافی #راهرَوی و نظریه رنگارنگ.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)