پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
بنت الهدی یازرلو [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]، مهدی پورمحمدی [استاد راهنما]
چکیده: مدل استاندارد فیزیک ذرات ذرات بنیادی و چگونگی برهم کنش این ذرات را توصیف می کند. در طی سال های گذشته، داده های آزمایشگاهی به دست آمده از آزمایشات مختلف در فیزیک انرژی-های بالا پیش بینی های مدل استاندارد را با دقت بالایی تایید کرده اند. مدل استاندارد به منظور تولید جرم ذرات بنیادی متکی به شکست خود به خود تقارن می باشد، که بدون آن ذرات بنیادی بدون جرم باقی می مانند. هنگامیکه مکانیزم شکست خود به خود تقارن در فیزیک ذرات به کار برده می شود، منجر به تولید ذره ی اسکالری به نام بوزون هیگز می شود. بوزون هیگز یکی از ذرات استاندارد مدل است، که وجود آن در فیزیک ذرات از اهمیت بالایی برخوردار است. این ذره به منظور توضیح منشا جرم تمامی ذرات دیگر معرفی شده است. در سال-های اخیر، جستجوی بوزون هیگز به مرکز توجه آزمایشات تبدیل شده است. در این پایان نامه سعی بر آن شده است که علاوه بر توضیح خواص بوزون هیگز، مکانیزم های تولید و مدهای واپاشی آن در استاندارد مدل، به بررسی و محاسبه ی سطح مقطع بوزون هیگز استاندارد مدل، مدهای واپاشی آن و بررسی معادلاتی که میدان های وابسته به بوزون های اسپین صفر را می-دهد، بپردازیم. به منظور محاسبه ی سطح مقطع بوزون هیگز از برنامه ی نرم افزاری Calchep استفاده کرده ایم. این برنامه به منظور شبیه سازی فرآیندهای فیزیکی انرژی بالا و محاسبه ی آنها در سطح پارتونی طراحی شده است، که سطح مقطع بوزون هیگز استاندارد مدل را برای مکانیزم های متفاوت تولید بوزون هیگز محاسبه کرده و به مقایسه ی آنها پرداخته ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نظریه ی کوانتومی میدان #برهم کنش ضعیف #شکست تقارن #هیگز #بوزون های ضعیف #سطح مقطع پراکندگی #میدان های وابسته به بوزون های اسپین صفر.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)