پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
بهاره فهیمی راد [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه، نانو ساختارهای ZnO و ZnO/Au با مورفولوژی های مختلف با اشکالی نظیر: دوکی، ستاره، گل و چند میله ای به طور موفقیت آمیزی از طریق یک روش ساده با استفاده از نانو ذرات طلا که با آلیگوآنیلین پوشیده شده اند، تهیه شدند. نانوساختارهای بدست آمده به وسیله پراش اشعه (X (XRD ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروآنالیز تفرق انرژی اشعه (X (EDX مشخصه یابی شدند. فعالیت فتوکاتالیستی پودرهای ZnO/Au تهیه شده با مورفولوژی های مختلف با تخریب متیل اورانژ در محلول آبی در اثر تابش فرابنفش بررسی شدند. در تخریب فتوکاتالیستی متیل اورانژ ، ZnO/Au در مقایسه با ZnO خالص برای تمام مورفولوژی های مطالعه شده، فعالیت بهتری را نشان دادند. به علاوه نتایج حاصله وجود یک ارتباط نزدیک بین فعالیت فتوکاتالیستی و نوع مورفولوژی را نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص شد که ZnO/Au با مورفولوژی چند میله ای فعالیت فتوکاتالیستی بهتری در مقایسه با سایر مورفولوژی ها دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخریب نوری #اکسید روی #اکسید روی- طلا #متیل اورانژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)