پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مهدا نصراله زاده [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، بهرام بهرامیان[استاد مشاور]
چکیده: نانو ساختار اکسید روی با استفاده از استات روی (به عنوان پیش ماده) و مشتقات کربوکسیلیک دار کربن فعال (به عنوان بستر) تهیه شد. کربن فعال توسط اسید نیتریک اکسید شده تا اینکه سطح کربن فعال با مشتقات کربوکسیلیک اصلاح گردد . (AC–COOH) سپس Zn، روی سطح کربن فعال اصلاح شده با استفاده از روش آغشته سازی قرار گرفت. نانو ساختار اکسید روی با استفاده پراش اشعه (X (XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز اندازگیری سطح ویژه (BET) مشخصه یابی گردید . نانو ساختار اکسید روی ساخته شده شامل نانو ذرات اکسید روی با سایز31-21 نانومتر و سطح ویژه m2/g 17/78می باشد. کارایی کاتالیست تهیه شده در تجزیه فتوکاتالیتی محلول آبی، متیل اورانژ (رنگ آزو) بررسی شد. اندازه گیری های فعالیت در زیر نورuv نتایج خوبی را در تخریب نوری متیل اورانژ نشان داد. همچنین کارایی فتوکاتالیست ساخته شده با استفاده از کربن اصلاح نشده در تخریب نوری متیل اورانژ ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که فعالیت فتوکاتالیتیکی اکسید روی ساخته شده با استفاده از مشتقات کربوکسیلیک کربن فعال بسیار بهتر از اکسید روی ساخته شده با استفاده از کربن اصلاح نشده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تخریب نوری #اکسید روی #کربن فعال #متیل اورانژ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)