پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
سمیه حاجی زاده لجبینی [پدیدآور اصلی]، فاطمه مصدرالامور[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه ارائه ی روش های مناسب برای اصلاح سطح الکترود با پلیمر هادی پلی (2-متوکسی آنیلین-5-سولفونیک اسید) PMAS به منظور استفاده از خواص ویژه شیمیایی و الکتروشیمیایی آن در سطح الکترود اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته است. اصلاح الکترود با PMAS به چهار روش ولتامتری چرخه ای، پتانسیل ثابت، فروبری و تبخیر قطره انجام شد و الکتروسنتز پلی آنیلین در سطح الکترود اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پارامترها ی موثر بر لایه ی اصلاح در روش اصلاح الکترود با تبخیر قطره به عنوان بهترین روش اصلاح الکترود، از جمله غلظت محلول PMAS، حجم محلول PMAS و نحوه ی آماده سازی الکترود بررسی شد. بررسی خواص پلی آنیلین تهیه شده در سطح الکترود اصلاح شده توسط تکنیک های ولتامتری چرخه ای و اسپکتروفتومتری vis-UV انجام شد. نتایج به دست آمده از ولتامتری چرخه ای و اسپکتروفتومتری vis-UV حضور PMAS در پلیمر و تشکیل فیلم PAn پایدار و الکتروفعال را تایید می کند. نتایج بررسی حداقل غلظت آنیلین قابل سنتز با الکترود اصلاح شده با PMAS، نشان داد که حتی در غلظت های بسیار کم آنیلین (4/0 میلی مولار) فیلم پایداری از پلی آنیلین روی سطح الکترود تشکیل می شود. همچنین فعالیت الکتروشیمیایی پلیمر در محلول بافر فسفاتی در بازه ی گسترده ا ی از pH بررسی شد و نتایج نشان داد که پلیمر فعالیت الکتروشیمیایی خود را در محلول خنثی از دست نمی دهد. فیلم پلی آنیلین تهیه شده در سطح الکترود اصلاح شده به عنوان واسطة انتقال الکترون عمل نموده و قابلیت الکترو کاتالیز فرآیند اکسایش آسکوربیک اسید را دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی آنیلین #پلی (2-متوکسی آنیلین-5-سولفونیک اسید) #اصلاح الکترود #دوپنت #الکتروپلیمریزاسیون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)