پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
ریحانه مقدمی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: نانوذرات مس(II) اکسید به روش رسوب دهی از واکنش مس(II) نیترات 3 آبه با سدیم هیدروکسید در مجاورت سدیم دودسیل سولفات (SDS) تهیه و با استفاده از روش های طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) شناسایی شد. سپس سطح نانوذرات با اولئیک اسید اصلاح شد. نانوذرات اصلاح شده، با مونومر متیل متاکریلات در واکنش پلیمریزاسیون شرکت کرده و نانوکامپوزیت پلیمری حاصل هم شناسایی شد. سرانجام درجه ی جربی دوستی نانوذرات اصلاح شده و خاصیت فتوکاتالیزوری نانوذرات بدون پوشش، نانوذرات اصلاح شده و نانوکامپوزیت پلیمری بررسی شد. مشخص شد که فعالیت فتوکاتالیزوری نانوذرات اصلاح شده و نانوکامپوزیت پلیمری کمتر از نانوذرات مس(II) اکسید بوده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوذره #نانوکامپوزیت #مس(II) اکسید #اصلاح سطح #اولئیک اسید #متیل متاکریلات #فعالیت فتوکاتالیزوری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)