پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
نورا باقرپور [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش نانوکامپوزیت Ag-CeO2/ پلی‌ متیل‌متاکریلات در طی سه مرحله تهیه شد. ابتدا نانو اکسید ‌‌سریم از واکنش Ce(OAC)3.X H2O در حضور سورفکتانت ستیل‌تری‌متیل‌‌‌‌‌‌‌آمونیم‌‌‌بروماید (CTAB) در محیط‌قلیایی سود به‌‌دست آمد. سپس از کاهش AgNO3به وسیله گلوکز در مجاورت اکسید سریم، نانو کامپوزیت Ag-CeO2 بدست آمد. در مرحله سوم از پخش Ag-CeO2 در متیل‌متاکریلات و به کمک آغازگر بنزوئیل پراکساید، نانوکامپوزیت پلیمری Ag-CeO2/ پلی‌ (متیل‌متاکریلات) تهیه شد. نانوذرات اکسید سریم ، نانو‌‌‌‌‌‌‌‌‌کامپوزیت Ag-CeO2 و نانوکامپوزیت پلیمری Ag-CeO2/ پلی‌ متیل‌متاکریلات به‌کمک تکنیک‌های طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، پراش پرتوی ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر زمینه (FE-SEM)، طیف‌سنج پراش انرژی پرتوی ایکس (EDX) شناسایی و تایید شدند. پایداری‌گرمایی نانو‌‌‌کامپوزیت پلیمری با استفاده از تکنیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنالیز گرمایی همزمان (TGA/DTG) و کالریمتر پیمایش تفاضلی (DSC) مورد ارزیابی قرار گرفت. فعالیت فتوکاتالیزوری نانو ذرات و نانو کامپوزیت پلیمری در تخریب رنگدانه آلی (متیل اورانژ) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی آنالیز‌های حرارتی بیانگر بهبود در رفتار گرمایی و دمای ‌انتقال ‌شیشه نانوکامپوزیت پلیمری در مقایسه با پلی(متیل‌متاکریلات) می‌باشد. نانوذرات اکسید سریم و نانوکامپوزیت ‌ Ag-CeO2 خاصیت فتوکاتالیزوری خوبی در تخریب متیل اورانژ از خود نشان دادند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانوکامپوزیت Ag-CeO2 #نانوکامپوزیت پلیمری PMMA/ Ag-CeO2 #پلیمراسیون رادیکال آزاد #پلی(‌متیل متاکریلات) #فتوکاتالیزور

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)