پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
اکرم نژادی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: در این پژوهش، نانوکامپوزیت گرافن اکسید- نقره (GO-Ag) با استفاده از عصاره تمبر هندی (کاهنده سبز) تهیه شد. نانوکامپوزیت GO-Ag، به وسیله روش های متداول نظیر طیف سنجی فرو سرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، الگوی پراش پرتو X ( XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS)، طیف سنجی رامان (Raman) و آنالیز حرارتی TGA شناسایی شد. نانوکامپوزیت تهیه شده به عنوان جاذب در فرآیند جذب یون سرب از محلول آبی استفاده گردید. فرآیند جذب سطحی یون سرب توسط جاذب GO-Ag و عوامل موثر بر این فرآیند: نظیر غلظت محلول سرب، pH محلول ، مقدار جاذب مصرفی، زمان تماس و دما مورد بررسی قرار گرفت. درصد جذب و ظرفیت جاذب برای یون سرب با غلظت 0/125 میلی گرم بر لیتر، زمان تعادل 7 دقیقه و pH برابر با 0/5 و 0/40 میلی گرم از جاذب GO-Ag ، به ترتیب برابر با 7/97 و 6/152 بود. از طرفی، شواهد تجربی، نشان می-داد که فرآیند جذب یون سرب بر بستر GO-Ag از سینتیک شبه درجه دوم پیروی می کند و مدل ایزوترم جذب لانگمویر برای آن می-توان در نظر گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سنتز سبز #نانوکامپوزیت گرافن اکسید-نقره #عصاره تمبر هندی #جذب سطحی #یون سرب
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)