پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
رقیه طیبی [پدیدآور اصلی]، اسماعیل سلیمانی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق، نانوکامپوزیت مس-گرافن اکسید کاهش یافته (Cu/RGO) با استفاده از عصاره آلوچه در نقش کاهنده از پیش ماده های مس(II) نیترات و گرافن اکسید تهیه شد. سپس نانوکامپوزیت Cu/RGO در نقش تقویت کننده به شبکه پلیمری پلی وینیل الکل (PVA) افزوده و نانوکامپوزیت پلی وینیل الکل-مس-گرافن اکسید کاهش یافته (PVA-Cu-RGO) تهیه شد. در ادامه، نانوکامپوزیت ها به وسیله روش های متداول نظیر طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR)، الگوی پراش پرتوX (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS)، طیف سنجی مرئی-ماوراء بنفش (UV-Vis) و طیف سنجی رامان (Raman) شناسایی شدند. رفتار حرارتی نانوکامپوزیت ها به وسیله آنالیزهای حرارتی TGA-DTA و DSCبررسی شدند. نتایج نشان داد با افزودن تقویت کننده ها (نانوذرات مس و گرافن اکسید کاهش یافته) به پلی وینیل الکل، دمای انتقال شیشه ای نانوکامپوزیت ها بهبود می یابد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت پلیمری #گرافن اکسید کاهش یافته #عصاره آلوچه #آنالیز حرارتی #پلی وینیل الکل #نانوذرات مس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)