پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
الهام نعمتی [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]
چکیده: در این مطالعه برای اولین بار، حذف یون سرب (II) با استفاده از مخروط کاج اصلاح شده با ملدرام اسید بررسی شد. این مطالعه گزارش کاربرد مخروط کاج اصلاح شده با ملدرام اسید به منظور حذف یون های سرب را نشان می دهد. ویژگی های فیزیکوشیمیایی مخروط کاج، در قبل و بعد تز اصلاح با ملدرام اسید با استفاده از تکنیک های FT-IR، XRD، FESEM و EDX مشخص شد. چند سری آزمایش به طور ناپیوسته انجام شد مقدار بهینه برای pH، زمان، مقدار جاذب، غلظت محلول سرب، دما تعیین گردید. داده های آزمایشگاهی با چهار مدل ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ، دوبینین- رادوشکویچ و تمکین برازش شد. بر اساس نتایج به دست آمده بالاترین ضریب همبستگی برای ایزوترم لانگمویر برابر با 9989/ 0 ماکزیمم ظرفیت جذب جاذب 67/416 میلی گرم بر گرم در دمای K 298 و برای ایزوترم دوبینین-رادوشکویچ 9747/0R2 = به دست آمد که می توان احظهار داشت که فرایند جذب سطحی از ایزوترم لانگمویر و دوبینین- رادشکویچ تبعیت می نماید. جهت بررسی داده های سینتیکی از سه مدل شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ ذره ای استفاده شد. مدل شبه مرتبه دوم توصیف بهتری از داده های آزمایشگاهی نشان داد. همچنین پارامتر های ترمودینامیکی مانندH ∆، S∆، G∆ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج گرماگیر بودن، همراه با افزایش بی نظمی بر سطح جاذب و خودبه خودی بودن فرایند جذب سطحی را توصیف می کند مطالعلت بازیابی جاذب با هدف بررسی پتانسیل بازسازی جاذب با استفاده از هیدروکلریک 1/0 مولار، نیتریک اسید 1/0 مولار و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید نمک دی سدیم 2 آبه در طی سه سیکل صورت پذیرفت. بر اساس این یافته ها مخروط کاج اصلاح شده با ملدرام اسید می تواند به عنوان جاذب کم هزینه، سازگار با محیط زیست و موثر برای تصفیه منابع آبی مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#یون سرب (II) #حذف #جذب سطحی #مخروط کاج #ایزوپروپیلیدین مالونات
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)