پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
فروغ عبدی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حسینی نیا[استاد راهنما]
چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر «شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر آنومی سازمانی ادارات ورزش و جوانان با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری» بود. روش انجام پژوهش آمیخته و از نوع آمیخته اکتشافی و به لحاظ هدف کاربردی است. به منظور جمع آوری داده ها از دو روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران، معاونان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های خراسان شمالی و رضوی (مجموعا 325 نفر) بود. نمونه آماری تحقیق در مرحله کیفی 15 نفر از افراد جامعه آماری بودند که برای انجام مصاحبه و کسب اطلاعات لازم و عمیق تر در خصوص موضوع مورد نظر به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کمی نیز پرسشنامه ساختاری تفسیری توسط 15 نفر از افراد جامعه پژوهش تکمیل شد. در مرحله کیفی و پس از کدگذاری باز 36 کد اولیه استخراج گردید که در نهایت به 8 مقوله اصلی تقلیل یافت؛ این مقوله ها شامل سبک رهبری و مدیریت نامناسب، انتصابات ناشایست، منابع انسانی ناکارآمد، تبعیض در سازمان، وابستگی به دولت، سنت گرایی مدیران، ضعف در اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی نامناسب بودند. نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که عوامل موثر بر آنومی سازمانی در دو سطح قرار می گیرند؛ در سطح اول منابع انسانی ناکارآمد، تبعیض در سازمان، سنت گرایی مدیران، ضعف در اخلاق حرفه ای، فرهنگ سازمانی نامناسب، انتصابات ناشایست و سبک رهبری و مدیریت نامناسب و در سطح دوم وابستگی به دولت قرار داشت. تفاوت بین سطح یک و دو در بعد اثرگذاری آن ها است به نحوی که عوامل سطح دو از تاثیرگذاری بالایی برخوردارند و بر کلیه ابعاد دیگر اثر می گذارند و عوامل سطح یک به شدت تحت تاثیر عوامل سطح دو قرار دارند و اثرگذاری کمی بر روی سایر عوامل دارند. با توجه به اینکه آنومی سازمانی در ادارات ورزش و جوانان موجب بی نظمی و بی هنجاری می گردد، به مدیران مربوطه پیشنهاد می گردد به منظور رفع این عوامل تدابیر ویژه ای بیندیشند و عوامل بسترساز بروز آنومی در سازمان و ادارات خود را تا حد ممکن کاهش دهند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آنومی #ادارات ورزش و جوانان #بی نظمی سازمانی #مدل سازی ساختاری تفسیری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)