پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
حانیه سبزواری یوسف آباد [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد مشاور]
چکیده: تحولات فناوری، جهانی شدن، نیاز به واکنش سریع به تغییرات محیطی و کاهش هزینه ها در صحنه رقابت فشرده و کاهش وفاداری کارکنان، ضرورت جانشین پروری در سازمان ها را تشدید می کنند و از آن جا که در سال های اخیر مفهوم منابع انسانی جای خود را به سرمایه انسانی داده است، جذب و استخدام نیروی انسانی مستعد و شایسته و جانشین پروری در سازمان ها اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. هدف از این پژوهش طراحی الگوی جانشین پروری در ادارات ورزش و جوانان با رویکرد مدل-سازی ساختاری تفسیری و روش پژوهش، آمیخته اکتشافی بود. داده های پژوهش به روش کیفی، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 8 نفر از خبرگان حوزه منابع انسانی ورزش جمع آوری شد. نمونه گیری به صورت هدف مند و با روش گلوله برفی از بین مدیران ادارات ورزش و جوانان و متخصصان دانشگاهی انتخاب شد و با اشباع داده ها خاتمه یافت. داده ها به روش تحلیل محتوای جهت دار تجزیه و تحلیل شد و 70 کد مفهومی استخراج شد؛ سپس کدها در قالب 15 مقوله و 4 درون‌مایه اصلی (شامل عوامل سازمانی، فردی، فرآیندی و فراسازمانی) دسته بندی شد. سپس در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته در بین17 نفر از مدیران و کارمندان ادارات ورزش و جوانان توزیع شد که 15پرسشنامه انتخاب شد و داده ها به کمک روش آماری مدل سازی ساختاری تفسیری تحلیل شد. نتایج نشان داد شاخص های" اسناد، سیاست ها، قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های بالادستی" ، " تعهد و حمایت مدیران ارشد "، " نظام استعدادیابی و بانک اطلاعاتی افراد مستعد در سازمان"، " الزامات وظیفه ای و مشوق های سازمان برای جانشین پروری" ، " ساختار، مأموریت، سیاست ها، استراتژی ها، برنامه ها و اهداف سازمان" و " تکنولوژی های جدید" به عنوان عوامل مهم و پایه ای تأثیرگذار بر جانشین پروری در سازمان های ورزشی اند که بر عوامل دیگر مؤثرند و عوامل " عدالت سازمانی " و " نظام ارزیابی عملکرد" در سطح آخر مدل تفسیری قرار گرفتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جانشین پروری #ادارات ورزش و جوانان #تحلیل محتوای جهت دار #مدل سازی ساختاری تفسیری

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)