پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
معصومه محمدی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد مشاور]
چکیده: باشگاه‌های ورزشی برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و درنتیجه تحقق اهداف و مأموریت‌ها علاوه بر رعایت قواعد باشگاه نیاز به مجموعه‌ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آن‌ها را در این امر یاری کرده و با ایجاد هماهنگی حرکت آن‌ها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. رعایت اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات باشگاه، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت باشگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی با عملکرد ورزشی ادراک شده بود. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را بازیکنان والیبال استان خراسان شمالی تشکیل دادند که در مسابقات باشگاهی سال 94-93 حضور داشتند (216=N). در این تحقیق از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شده و کل جامعه آماری در قالب 18 تیم به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها پس از تعیین روایی و پایایی از پرسشنامه تعدیل شده مسئولیت اجتماعی کارول (1989)، پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کالن (1988) و پرسشنامه عملکرد ادراک شده تیمی گلن (2003)، استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/83، 0/69 و 0/83 محاسبه شد. برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد: بین متغیرهای مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی و همچنین بین متغیرهای مسئولیت اجتماعی و عملکرد ادراک شده ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیر جو اخلاقی و عملکرد ادراک شده ارتباط مستقیم و معنا داری وجود ندارد. همچنین بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد ورزشی ارتباط غیرمستقیم و معناداری وجود ندارد. درنهایت کلیه شاخص‌های برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب مدل بودند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسئولیت اجتماعی #جو اخلاقی #عملکرد ورزشی ادراک شده #بازیکنان والیبال

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)