پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > پردیس خوارزمی و آموزش های الکترونیکی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
میثم غلامی [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]، مجتبی ظریفی [استاد مشاور]
چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی و مهارت‌های مقابله‌ای با تعهد ورزشی بازیکنان گروه‌های فوتبال امید شهر تهران است. جامعه آماری تحقیق را، بازیکنان گروه‌های فوتبال امید شهر تهران به تعداد 3590 نفر تشکیل داده‌اند که از بین آن‌ها 288 نفر به روش نمونه‌گیری دردسترس، جهت توزیع پرسش‌نامه انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جهت اندازه‌گیری متغیر حمایت اجتماعی از پرسشنامه وَکس و همکاران (1986)؛ برای سنجش متغیر مهارت‌های مقابله‌ای از پرسشنامه اسمیت و همکاران (1995)؛ و به‌منظور ارزیابی متغیر تعهد ورزشی از پرسشنامه اسکانلن (1993) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از طریق روایی صوری و محتوایی، و تحلیل عاملی تأییدی مورد تائید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Amos 22 استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشانگر تائید فرضیه‌هاست به این معنا که حمایت اجتماعی بر مهارت‌های مقابله‌ای بازیکنان گروه‌های فوتبال امید شهر تهران تأثیر دارد. حمایت اجتماعی بر تعهد ورزشی بازیکنان گروه‌های فوتبال امید شهر تهران تأثیر دارد. مهارت‌های مقابله‌ای بر تعهد ورزشی بازیکنان گروه‌های فوتبال امید شهر تهران تأثیر دارد. مهارت‌های مقابله‌ای در ارتباط بین حمایت اجتماعی و تعهد ورزشی بازیکنان گروه‌های فوتبال امید شهر تهران نقش واسطه‌ای دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#حمایت اجتماعی #مهارت‌های مقابله‌ای #تعهد ورزشی #بازیکنان گروه‌های فوتبال امید شهر تهران.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)