پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
مصطفی مهرآوران [پدیدآور اصلی]، حسن بحرالعلوم[استاد راهنما]
چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی نقش بهزیستی معنوی و مهارت‌های مقابله‌ای در کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال استان فارس بود. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت توصیفی همبستگی و از لحاظ زمان مقطعی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی داوران رسمی فوتبال استان فارس بود (160N=) که از بین آنها نمونه مورد نظر انتخاب شد(140n=). ابزار سنجش متغیرهای این پژوهش شامل سه پرسشنامه مهارت های مقابله ای اسمیت و همکاران(۱۹۹۵)، کیفیت زندگی کاری ایلگان و همکاران (2014) و بهزیستی معنوی گلپرور، دارایی و خیاطان(1393) بود. پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی توزیع شدند. برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد واریانس محور و نرم افزارهای SPSS23 و Smart-PLS 3.2.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت‌های مقابله‌ای بطور مستقیم و مثبت بر کیفیت زندگی کاری داوران تأثیر معناداری می گذارد و به میزان 1/44% از تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین می نماید. بهزیستی معنوی بطور مستقیم و مثبت بر کیفیت زندگی کاری داوران تأثیر معناداری می گذارد و به میزان 3/61% از تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین می نماید. بهزیستی معنوی بطور مستقیم و مثبت بر مهارت‌های مقابله‌ای داوران تأثیر معناداری می گذارد و به میزان 59% از تغییرات مهارت‌های مقابله‌ای را تبیین می نماید. همچنین این تحقیق نشان داد که بهزیستی معنوی به واسطه مهارت‌های مقابله‌ای بر کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال استان فارس تأثیر معناداری دارد. بهزیستی معنوی و همچنین مهارت های مقابله ای از عوامل مهم و مکمل در ایجاد و بالا بردن کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال استان فارس می باشند. می توان نتیجه گیری کرد برای بالا بردن کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال باید مسائلی همچون اجرای کارگاه های آموزشی، ارتقاء کیفیت امور معنوی زندگی، آشنایی با راهبردهای مقابله جهت شرایط سخت کاری را مورد توجه قرار داد و داوران را از این حیث توانمند نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بهزیستی معنوی #داوران #فوتبال #کیفیت زندگی #مهارت‌های مقابله‌ای
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)