پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
میثم رستم زاده ثمرین [پدیدآور اصلی]، علی حسنی[استاد راهنما]، فواد عسجدی [استاد مشاور]
چکیده: ذخایر چربی در بدن، تعادل هورمونی را برقرار کرده و وظیفه ذخیره انرژی و تنظیم حرارت بدن را عهده‌دار هستند. با این حال تجمع بیش از حد آن در ناحیه خاصی از بدن می‌تواند بر عملکرد بهینه فرد و قدرت و چابکی وی تاثیر بگذارد. مطالعه این امر به خصوص در بین داوران و کمک داوران فوتبال با توجه به نقش حیاتی آن‌ها در نتایج رقابت‌های فوتبال اهمیت می‌یابد. این پایان نامه با هدف بررسی میزان همبستگی بین درصد چربی بدن با فرمول‌های جدید تن سنجی از جمله شاخص توده بدنی (BMI)، شاخص شکل بدنی (ABSI)، شاخص گردی بدن (BRI)، نسبت محیط کمر به لگن (WHR)، شاخص حجم شکمی (AVI)، شاخص چاقی بدن (BAI)، شاخص مخروطی (CI)، نسبت محیط کمر به قد (WHtR)، چگالی بدن و پرسشنامه تصویر بدنی دنبال می‌شد. از این رو تعداد 196 داور فوتبال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. در مجموع درصد از داورها سن 19 تا 25 سال، و 1/79 درصد از داورها بیشتر از 25 سال داشتند. شرکت کنندگان نخست به پرسشنامه تصویر بدنی شامل 68 سوال پاسخ دادند تا بدین صورت نگرش آن‌ها درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی ارزیابی شود. در ادامه بین ساعت 8 تا 9 صبح، اندازه گیری وزن، قد، چین های پوستی و سایر ابعاد، با رعایت توصیه‌های صورت گرفته از طرف ISAK انجام شد. تحلیل های آماری و بررسی همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون صورت گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که بین BMI، ABSI، AVI، WHtR و BAI با درصد چربی ارتباط معنا داری وجود دارد. هم‌چنین رابطه‌ای که بین WHtR و BRI، WHtR و AVI، WHtR و CI، BRI و AVI، و AVI و CI، قوی و مستقیم و رابطه‌ای که بین BMI و ABSI وجود دارد، قوی و معکوس است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیکرسنجی #درصد چربی #داور فوتبال #پرسشنامه تصویر بدنی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)