پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
الهه خون سرد [پدیدآور اصلی]، رحیمه مهدی زاده[استاد راهنما]
چکیده: تمرین مقاومتی نقش مهمی در تغییرات سطح ترکیب بدنی و نیمرخ چربی خون زنان یائسه دارد و ممکن است با در نظرگرفتن نقش مزاج، این تغییرات افزایش یابد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مزاج بر تغییرات ترکیب بدنی و نیمرخ چربی خون، پس از 8 هفته تمرین مقاومتی در زنان یائسه است. پس از فراخوان، 18 زن یائسه به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از مشخص شدن مزاج، آزمودنی ها بطور مساوی (9نفر) در دو گروه با مزاج سرد و تر و مزاج سرد و خشک قرار گرفتند. آزمودنی ها به مدت 8 هفته و هفته ای 2 روز با شدت 20-30% 1RM تمرین کردند. ترکیب بدنی با دستگاه Inbody و سطوح سرمی چربی های خون در وضعیت ناشتایی، قبل و بعد از پایان دوره تمرینی ارزیابی شدند. برای ارزیابی مزاج، آزمودنی ها پرسشنامه مزاج را زیر نظر کارشناس طب سنتی، قبل از شروع تمرین تکمیل کردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس و t همبسته استفاده شد. سطح معناداری آزمون ها 05/0 P≤در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که پس از هشت هفته تمرین مقاومتی، تغییر معناداری در ترکیب بدنی و سطح نیمرخ چربی خون (TG، TC،LDL ، VLDL، HDL)، مشاهده نشد. از متغیر های ترکیب بدنی BMI، وزن بدن، توده چربی پس از 2 ماه تمرین مقاومتی در هر دو گروه، کاهش معناداری نسبت به قبل از تمرین داشت و در گروه سرد و تر علاوه بر موارد ذکر شده درصد چربی نیز در مقایسه درون گروهی به لحاظ آماری معنادار شد. به نظر می رسد؛ افزایش ترکیب بدنی و چربی خون که در اثر سردی مزاج، در سنین یائسگی و بالاتر به وجود می آید؛ می تواند بطور قابل توجهی از طریق افزایش حرارت و گرمایی که از رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی و ورزش بوجود می آید، بهبود یابد. اگرچه به دلیل کمبود پیشینه یا ادبیات تحقیق در این زمینه برای نتیجه گیری بهتر و دقیق تر نیاز به تحقیقات بیشتر با نمونه آماری بزرگتر است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مزاج #تمرین مقاومتی #ترکیب بدنی #نیمرخ چربی خون #یائسگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)