پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
زهرا کیانی نیا [پدیدآور اصلی]، رحیمه مهدی زاده[استاد راهنما]
چکیده: تمرین مقاومتی در ترکیب با تغذیه مناسب دریافتی، می تواند نسبت از دست دادن چربی در طول کاهش وزن را افزایش دهد. هدف از این مطالعه تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری بر ترکیب بدنی و سطح سرمی ویتامینD زنان یائسه است. پس از فراخوان 22 زن یائسه به‌صورت هدفمند انتخاب ‌شده و به‌طور تصادفی در دو گروه(گروه تجربی 12 نفر و گروه کنترل 10 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 2 روز با شدت 20-30% 1RMتمرین کردند. آزمودنی-های گروه کنترل در طول دوره 2 ماهه به فعالیت بدنی معمول خود ادامه دادند. سطوح سرمی ویتامینD و PTH در وضعیت ناشتایی و ترکیب بدنی با دستگاه Inbody قبل و بعد از پایان دوره تمرینی ارزیابی شدند. برای ارزیابی رژیم غذایی آزمودنی های گروه تجربی از یادآمد 24 ساعت خوراک استفاده شد. به‌ منظورتجزیه ‌و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. سطح معناداری آزمون ها P کوچکتر مساوی 0.05 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد پس از هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری مقادیر توده چربی، درصد چربی و BMI در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کاهش یافت. این در حالیست که هیچ تغییر معنادار در سایر متغیرهای مرتبط با ترکیب بدنی و سطح سرمی ویتامین D در زنان یائسه مشاهده نشد. تمرین مقاومتی به همراه رژیم غذایی کم کالری از کاهش توده خالص بدن و همچنین سطح سرمی ویتامینD جلوگیری می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رژیم کم کالری #ویتامینD #ترکیب بدنی #تمرین مقاومتی #یائسگ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)