پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
ابوالفضل خسروی [پدیدآور اصلی]، فرهاد غلامی[استاد راهنما]، عادل دنیائی[استاد راهنما]
چکیده: مقدمه: چاقی یک بیماری سوخت و سازی است که تاثیر منفی بر سلامت بدن میگذارد و همچنین میتواند باعث بروز بسیاری از مشکلات دیگر مانند بیماری های قلبی عروقی و ... شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین ترکیبی بر مقادیر لپتین و ترکیب بدنی در مردان چاق است. روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش را افراد بالای 18 سال با شاخص توده بدنی بالای 30 تشکیل دادند که در هیچ برنامه ورزشی منظمی حداقل 2 سال قبل از شروع پژوهش شرکت نکرده بودند. به صورت تصادفی به سه گروه 16 نفره تمرین ترکیبی در شرایط ناشتایی و تمرین ترکیبی در شرایط غیر ناشتایی و کنترل تقسیم شدند، گروه تمرین حدود180 -190 دقیقه در هفته بوده است که 30دقیقه تمرین هوازی و40-30 دقیقه تمرین مقاومتی و شامل 3 جلسه در هفته بود. و گروه کنترل هیج گونه فعالیتی نداشتند. 24 ساعت قبل از نخستین جلسه تمرینی و 24 ساعت بعد از آخرین جلسه، از ورید پیش بازویی آنتی کیوبیتال نمونه گیری خونی در محل آزمایشگاه توسط تکنسین علوم آزمایشگاهی به عمل آمد. نتایج: پس از تجزیه و تحلیل نمونه های خونی با کیت های مخصوص و آزمون فرضیه های پژوهش، یافته های این پژوهش نشان داد. تمرین ترکیبی تاثیر معناداری بر مقادیر لپتین در افراد چاق در گروه ناشتا و غیر ناشتا داشت. تمرین ترکیبی بر درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی و وزن گروه ناشتا و غیرناشتا تاثیر معنی داری (P≤0.05) داشت. نتیجه گیری : با توجه به نتایج این تحقیق تمرینات ترکیبی بر روی لپتین ، ترکیب بدنی در شرایط ناشتایی و غیر ناشتایی تاثیر دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی : لپتین #ناشتایی #تمرین ترکیبی #ترکیب بدنی #تمرین
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)