پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
زهرا خانی [پدیدآور اصلی]، رحیمه مهدی زاده[استاد راهنما]، محسن امینیان [استاد مشاور]
چکیده: ویتامینD نقش مهمی در تغییر ترکیب بدنی زنان یائسه دارد و سطح سرمی آن ممکن است با تمرین مقاومتی افزایش یابد. هدف از این مطالعه تعیین اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر اشتها، سطح سرمی ویتامینD و ترکیب بدنی زنان یائسه است. پس از فراخوان 22 زن یائسه به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده و به‌طور تصادفی در دو گروه (گروه تجربی 12 نفر و گروه کنترل 10 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هفته ای 2 روز با شدت 20-30% 1RMتمرین کردند. آزمودنی های گروه کنترل در طول دوره 2 ماهه به فعالیت بدنی معمول خود ادامه دادند. سطوح سرمی ویتامینD، PTHو کلسیم در وضعیت ناشتایی و ترکیب بدنی با دستگاه Inbody قبل و بعد از پایان دوره تمرینی ارزیابی شدند. برای ارزیابی اشتها آزمودنی ها در هر گروه پرسشنامه VAS را صبح روز اولین جلسه هفته اول، اولین جلسه هفته پنجم و همچنین صبح روز بعد از آخرین جلسه هفته هشتم، در وضعیت ناشتا تکمیل کردند. به‌منظورتجزیه‌وتحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معناداری آزمون ها 05/0P≤ در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که پس از هشت هفته تمرین مقاومتی تغییری در امتیازات مربوط به اشتها ایجاد نشد. سطح سرمی ویتامینD و قدرت عضلانی در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به‌طور معناداری افزایش یافت. همچنین وزن بدن در گروه تمرین نسبت به کنترل کاهش یافت درحالی‌که تغییر معناداری در توده چربی و عضلانی ایجاد نشد. پس از دو ماه تمرین مقاومتی بین سطح سرمی ویتامینD و متغیرهای مربوط به ترکیب بدنی شامل BMI اندازه دور کمر، وزن بدن، توده و درصد چربی ارتباط معناداری مشاهده نشد. درحالیکه ضرایب معناداری نشان دهنده ی ارتباط قوی بین وزن بدن، توده چربی و BMI بود. کمبود ویتامین D می تواند به‌طور قابل‌توجهی از طریق ورزش و حتی بدون تغییر در میزان قرار گرفتن در معرض تابش خورشید و استفاده از مکمل غذایی بهبود یابد. اگرچه جهت تأیید اثر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی ویتامین D، مطالعات بیشتر با نمونه آماری بزرگتر لازم است. از طرفی با توجه به اینکهدر مطالعه حاضر کاهش معنادار وزن بدن با افزایش معنادار سطح سرمی ویتامینD همراه بود، از اینرو پیشنهاد می شود پیش از شروع مداخله ورزشی به منظور کاهش وزن بدن سطح سرمی ویتامینD افراد مورد آزمایش قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ویتامینD #تمرین مقاومتی #اشتها #ترکیب بدنی #یائسگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)