پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سیده اکرم رویایی [پدیدآور اصلی]، رحیمه مهدی زاده[استاد راهنما]، محمدحسین رضوانی[استاد راهنما]
چکیده: تمرین مقاومتی نقش مهمی در کاهش عوارض یائسگی و تغییرات هورمونی دارد(1) و ممکن است ترکیب تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری این تغییرات راتحت تاثیر قراردهد، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرین مقاومتی و رژیم کم کالری بر سطح سرمی ریلاکسین زنان یائسه است، پس از فراخوان 20 زن یائسه به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (گروه تجربی 11 نفر و گروه کنترل 9 نفر ) قرار گرفتند، گروه تجربی به مدت 8 هفته و هفته‌ای 2 روز با شدت 20-30٪1RM تمرین کردند، ازمودنی های گروه کنترل در طول دوره 2 ماهه به فعالیت خود ادامه دادند، سطح سرمی ریلاکسین در وضعیت ناشتایی، در 2 مرحله، یک هفته قبل از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از اخرین جلسه تمرین در هفته هشتم انجام شد، اندازه گیری ترکیب بدنی با دستگاه In body قبل و بعد از پایان دوره تمرین انجام شد، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ازمون تحلیل کواریانس و همبستگی پیرسون استفاده شد، سطح معناداری ازمون‌ها p<=0.05 در نظر گرفته شد، نتایج نشان داد هشت هفته تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری باعث کاهش معنادار سطوح کلسترول تام، تری‌گلیسرید، LDL، ریلاکسین و افزایش HDL نسبت به مقادیر قبل از مداخله شد، و همچنین وزن بدن، توده‌چربی، درصد‌چربی، توده‌خالص‌بدن و BMI به طور معناداری درگروه تجربی کاهش یافت، این در حالیست که، کاهش شاخص‌های مرتبط با چاقی شکمی (اندازه‌دور‌کمر، دور‌باسن و WHR) به لحاظ آماری معنادار نبود، همچنین بین سطح سرمی ریلاکسین با اجزای ترکیب بدنی ارتباط معناداری مشاهده نشد، و ارتباط سطح سرمی ریلاکسین با چربی های خون تنها در سطح سرمی‌کلسترول و LDL معنادار بود، به نظر می‌رسد، کاهش سطح سرمی‌ریلاکسین ناشی از محدودیت کالری همراه با تمرین مقاومتی می‌تواند بر کاهش عوارض دوران یائسگی اثر گذار باشد و انها را تحت تاثیر قرار دهد، اگرچه بدلیل کمبود پیشینه یا ادبیات تحقیق، در این زمینه برای نتیجه گیری بهتر و دقیق تر نیاز به تحقیقات بیشتر است،
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تمرین مقاومتی #رژیم‌غذایی‌کم‌کالری #هورمون‌ریلاکسین #یائسگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)