پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
ملیحه خسروی [پدیدآور اصلی]، رحیمه مهدی زاده[استاد راهنما]
چکیده: تمرین مقاومتی نقش مهمی در تغییرات سطح سرمی ویتامینD، کلسیم و هورمون پاراتورمون دارد و ممکن است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ترکیب تمرین مقاومتی و رژیم غذایی کم کالری بر سطح سرمی ویتامین D،کلسیم وهورمون پاراتورمون پس از8 هفته تمرین مقاومتی در زنان یائسه است. پس از فراخوان 18زن یائسه به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها بطور مساوی (9نفر) در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها در گروه تجربی، 2 جلسه در هفته، به مدت 16 هفته در برنامه تمرین مقاومتی شرکت کردند. در 8هفته دوم رژیم غذایی کم کالری به برنامه ی تمرین افزوده شد. تمرینات در 16هفته با شدت 20-30% 1RM انجام شد. آزمودنی های گروه کنترل در طول دوره 4ماهه به فعالیت بدنی معمول خود ادامه دادند ودر هشت هفته دوم از رژیم غذایی کم کالری بهره مند شدند. سطوح سرمی ویتامین D، کلسیم و هورمون پاراتورمون در وضعیت ناشتایی، در سه مرحله، یک هفته قبل از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در هشت هفته اول و48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در هشت هفته دوم انجام شد. اندازه گیری شاخص توده بدنی(BMI) با دستگاه Inbody انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معناداری آزمون ها 05/0 P≤ در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادکه ترکیب تمرین مقاومتی ورژیم غذایی کم کالری متعاقب 8 هفته تمرین مقاومتی تغییر معناداری در سطح سرمی ویتامین D، کلسیم وهورمون پاراتورمون ایجاد نکرد، و در گروه تجربی BMI و وزن بدن در مقایسه درون گروهی به لحاظ آماری معنادار وافزایش یافت. همچنین بین سطح سرمی کلسیم و هورمون پاراتورمون با BMI ارتباط معناداری مشاهده نشد، و ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و BMI فقط در هشت هفته اول به صورت معنادار مشاهده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تمرین مقاومتی #رژیم غذایی کم کالری #ویتامینD #کلسیم #هورمون پاراتورمون #یائسگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)