پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
میترا ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، مریم عجم حسنی[استاد راهنما]
چکیده: سلول های خونی شاخص مهم ایمنی حشرات در برابر پاتوژن ها، پارازیتوئیدها و تنش های گرسنگی، نوع رژیم غذایی، جنسیت، دیاپوز و عوامل محیطی مانند دما می باشند. حشرات برای مقابله با هر نوع تنش یا عامل بیگانه ی مهاجم از واکنش های دفاعی سلولی و هیومرال استفاده می کنند. سلول های خونی نقش اساسی در سامانه ی ایمنی سلولی حشرات داشته و دارای اشکال و فعالیت های متنوعی هستند. هم چنین پپتیدهای ضد میکروبی مانند آنزیم فنل اکسیداز از اجزای اصلی دفاع هیومرال حشرات محسوب می شوند. با شناخت دقیق وضعیت سلول های خونی و بررسی میزان فعالیت آنزیم فنل اکسیداز، بهتر می توان جنبه های دفاع فیزیولوژیک حشرات را بررسی کرد و این امر به اتخاذ راهکارهای کنترل فیزیولوژیک آن ها کمک می کند. در این تحقیق ابتدا سلول های خونی شب پره ی هندی Plodia interpunctella با رنگ آمیزی گیمسا توسط میکروسکوپ نوری شناسایی شدند. میزان فعالیت آنزیم فنل اکسیداز به روش هموسیت لایزیت در حضور سوبسترای L-DOPA و بافر فسفات یک مولار اندازه گیری شد. پنج نوع سلول خونی شامل پروهموسیت ها، پلاسموتوسیت-ها، گرانولوسیت ها، اونوسیتوئیدها و اسفرلوسیت ها در همولنف لارو شب پره ی هندی شناسایی شد. فراوانی سلول های خونی در سنین سه، چهار و پنجم لاروی نشان داد که تعداد پلاسموتوسیت ها و گرانولوسیت ها در سنین بالای لاروی دارای بیش ترین فراوانی بودند به علاوه تعداد کل سلول های خونی با افزایش سن لاروی به طور معنی داری افزایش یافت. تاثیر دوره های گرسنگی بر تعداد کل سلول های خونی معنی دار بود و با افزایش طول دوره ی گرسنگی به طور معنی داری کاهش یافت. تعداد پلاسموتوسیت ها و گرانولوسیت ها بعد از 72 ساعت گرسنگی کاهش معنی داری نشان دادند. افزایش مدت زمان گرسنگی موجب کاهش معنی دار فعالیت آنزیم فنل اکسیداز شد. نتایج حاصل از آزمایش تاثیر رژیم های غذایی شامل نخود وکشمش، گردو، پسته و غذای مصنوعی نشان داد، بیش ترین تعداد کل سلول های خونی و تعداد پلاسموتوسیت ها و اونوسیتوئیدها مربوط به لاروهای تغذیه کرده از رژیم غذایی نخود وکشمش بود. میزان فعالیت آنزیم فنل-اکسیداز در لاروهای تغذیه کرده از غذای مصنوعی نسبت به سه رژیم دیگر به طور معنی داری بیش تر بود. تعداد کل سلول های خونی در جنس ماده به طور معنی داری بیش تر از جنس نر مشاهده شد و فراوانی هر یک از سلول های خونی به جز پروهموسیت ها در جنس ماده به طور معنی داری بیشتر از جنس نر بود. فعالیت آنزیم فنل اکسیداز در جنس نر بیش تر از جنس ماده بود ولی اختلاف معنی داری نداشتند. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تعداد کل و تفرقی سلول های خونی و میزان فعالیت آنزیم فنل اکسیداز در لارو سن پنجم شب پره ی هندی تا حدود زیادی تحت تاثیر دوره های گرسنگی، رژیم های غذایی و جنسیت قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شب پره ی هندی #دوره های گرسنگی #رژیم غذایی #جنسیت #آنزیم فنل اکسیداز #ایمنی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)