پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مهناز مظفری [پدیدآور اصلی]، علی درخشان شادمهری[استاد راهنما]
چکیده: در حال حاضر یکی از روش های متداول در کنترل آفات انبـاری اسـتفاده از سـموم گـازی نظیـر متیل بروماید و فسفین است. ممنوعیت استفاده از متیل بروماید، مقاومـت برخـی از حشـرات بـه سـموم گازی موجود و تمایل مصرف کننده هـا بـه مصـرف غـذای سـالم و فاقـد باقیمانـده ی سـم باعـث شـده کـه پژوهش های زیادی روی تکنولوژی های جدید برای کنترل آفـات انبـاری انجـام شـود. در این میان قارچ های بیماری زای حشرات می توانند عوامل مناسبی برای کنترل گونه های مختلف آفات باشند. هدف از این پژوهش انتخاب جدایه و فرمولاسیون مناسب از قارچ Beauveria bassiana (Blas.) Vuill. برای کنترل شب پره هندی بود. در این مطالعه، بیماری زایی سه جدایه (SA۱، SA۲ و SAVA) از قارچ B.bassiana روی لاروهای سن سوم شب پره هندی به روش غوطه ور سازی بررسی وآزمایش ها در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. غلظت سوسپانسیون کنیدی جدایه های قارچی شامل 4^10، 5^10، 6^10، 7^10 و 8^10 کنیدی در هر میلی لیتر، برای زیست سنجی قارچ ها بودند. حشرات تیمار شاهد نیز در آب مقطر استریل همراه با 0/05 درصد Tween-۸۰ غوطه ور شدند. نتایج آزمون های زیست سنجی نشان داد که در تمام آزمایش ها میزان مرگ و میر با افزایش غلظت سوسپانسیون کنیدی افزایش یافت. بالاترین مرگ و میر متعلق به جدایه ی SA۲ بود و بین مرگ و میر ناشی از این جدایه و سایر جدایه ها از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود داشت. LC۵۰ جدایه های SA۱، SA۲ و SAVA روی لارو سن سوم به ترتیب 6^10× 4/4، 6^10×1/03 و 6^10× 3/92 محاسبه گردید. علاوه بر درصد مرگ و میر بالاتر، جدایه SA۲ دارای رشد شعاعی سریع تر و عملکرد کنیدی بالا و مطلوبی می باشد که خصوصیات برتر این جدایه باعث انتخاب آن به عنوان جدایه مطلوب جهت انجام آزمایشات فرمولاسیون شد .شش فرمولاسیون از قارچ B.bassiana (سه فرمولاسیون روغنی و سه فرمولاسیون پودر وتابل) آماده و بیماری زایی آن ها روی لاروهای شب پره هندی بررسی شد. هر فرمولاسیون با غلظت ۱۰۷ کنیدی بر میلی لیتر آماده شد. در بین فرمولاسیون های روغنی، بالاترین درصد مرگ و میر مربوط به فرمولاسیون روغن کلزا با 3/33±96 درصد و پایین ترین متعلق به فرمولاسیون روغن کنجد با 0/9±75 درصد مرگ و میر بود. فرمولاسیون روغن آفتابگردان نیز 3/86±92 درصد مرگ و میر را نشان داد. در بین فرمولاسیون های پودر وتابل، فرمولاسیون پودری کائولن با 4/16±95 درصد تلفات، بالاترین میزان مرگ و میر را داشت و به عنوان بهترین فرمولاسیون پودری شناخته شد. کمترین بیماری زایی هم در فرمولاسیون پودر تالک با 1/16±73 درصد مرگ و میر مشاهده شد. فرمولاسیون آرد گندم نیز 3/90±82 درصد مرگ و میر را نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شب پره هندی #فرمولاسیون روغنی #فرمولاسیون پودر وتابل #Beauveria.bassiana
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)