پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
زهرا علی یار [پدیدآور اصلی]، محمدباقر رحمانی[استاد راهنما]
چکیده: حسگرهای گاز برای آشکارسازی گازهای سمی و قابل اشتعال در ذخیره سازی انرژی و حفاظت از محیط زیست که یک ضرورت است مورد استفاده قرار می گیرند. اخیرا نانو کامپوزیت های ZnO/rGO به دلیل خواص الکتروشیمیایی و نوری عالی در کاربردهای مختلفی از جمله حسگری گازی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق نمونه های ZnO خالص و نانوکامپوزیت های ZnO/rGO با درصدهای وزنی 1، 2، 5 و %8 از GO با استفاده از روش هیدروترمال تهیه شدند. خواص ساختاری، نوری و ریختار سطحی نمونه ها با استفاده از روش های مشخصه یابی های مختلف مطالعه شد. نتایج این بررسی ها سنتز موفقیت آمیز نانوکامپوزیت های ZnO/rGO به روش هیدروترمال را نشان دادند. پراش پرتو X نشان داد که نمونه های مذکور دارای ساختار بلوری شش گوشی هستند. میکروسکوپ الکترونی روبشی رشد نانوبلور های ZnO را بر روی ورقه های rGO نشان داد. همچنین با افزایش درصد GO در نمونه ها اندازه دانه ها و گاف نواری نمونه ها کاهش یافت. پارامترهای حسگر گاز ایده آل از جمله حساسیت، زمان پاسخ و بازیابی وگزینندگی با استفاده از قطعات حسگر ساخته شده از نانوکامپوزیت های ZnO/rGO با درصدهای وزنی 2، 5 و 8% از GO در غلظت های مختلف گاز هدف و در دمای 50 °C عملکرد حسگر مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی حسگر ساخته شده از نانوکامپوزیت ZnO/rGO با درصد وزنی 8% از GO بهترین نمونه ارزیابی شد که دارای زمان پاسخ سریع s 4/0 و بازیابی s 6/4 بود و نسبت به گاز آمونیاک حساسیت بسیار بالایی نشان داد. به نظر می رسد این قطعه گزینه ی مناسبی برای حسگر گاز آمونیاک باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: حسگر گازی؛ هیدروترمال؛ نانو کامپوزیت؛ اکسید روی؛ اکسید گرافن کاهش یافته
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)