پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
حسن دانشی نژاد [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه اصلاح سطح الکترودها با لایه نازک پلیمری به روش ساده و سریع الکتروپلیمریزاسیون مورد توجه محققان شیمی تجزیه می باشد. لایه پلیمری در سطح الکترود دارای مزایایی همچون پایداری فیزیکی، تجدید پذیری، یکنواختی، چسبندگی قوی در سطح الکترود و خواص الکتروکاتالیزوری می باشد. از این رو مقالات زیادی در زمینه اصلاح الکترودها با لایه پلیمرهای مختلف و کاربرد الکتروشیمیایی آنها چاپ شده است. در این پایان نامه کاربرد الکتروشیمیایی پلیمرهای سولوکروم سیاه تی، اریوکروم سیاه تی و هیدروکسی نفتول آبی به عنوان اصلاح کننده مناسب در سنسورهای ولتامتری مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول، الکترود کربن شیشه ای با لایه نازک پلیمر سولوکروم سیاه تی اصلاح و برای اندازه گیری همزمان استامینوفن و دوپامین به صورت گزینش پذیر و حساس به کار برده شد. بدین منظور آماده سازی و رفتار الکتروشیمیایی پلیمر سولوکروم سیاه تی در سطح الکترود کربن شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات ولتامتری چرخه ای و پالس تفاضلی نشان داد که اصلاح سطح الکترود با لایه نازک پلیمری، فعالیت الکتروکاتالیزوری بسیار خوبی در اکسایش دوپامین و استامینوفن ایجاد می کند. الکترود اصلاح شده به عنوان حسگر ولتامتری حساس برای اندازه گیری همزمان استامینوفن و دوپامین بدون مزاحمت آسکوربیک اسید و اوریک اسید استفاده شد. تحت شرایط بهینه حد تشخیص برای دوپامین و استامینوفن به ترتیب 0.092 و 0.142 میکرومولار به دست آمد. حسگر پیشنهادی به طور موفقیت آمیز در آنالیز نمونه های دارویی و بیولوژیکی به کار برده شد. در بخش دوم، یک حسگر ولتامتری حساس و گزینش پذیر برای اندازه گیری همزمان کتکول، رزورسینول و هیدروکینون توسعه یافت. حسگر به آسانی با نشاندن الکتروشیمیایی لایه نازک پلیمر اریوکروم سیاه تی در سطح الکترود کربن شیشه ای تهیه شد. اکسایش الکتروشیمیایی کتکول، رزورسینول و هیدروکینون در سطح الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با لایه پلیمری اریوکروم سیاه تی بوسیله روش ولتامتری پالس تفاضلی مورد بررسی قرار گرفت. حد تشخیص برای هیدروکینون، کتکول و رزورسینول به ترتیب 0.20، 0.11 و 0.60 میکرومولار به دست آمد. الکترود اصلاح شده برای اندازه گیری همزمان سه ایزومر دی هیدروکسی بنزن در نمونه های آب با نتایج رضایت بخش به کار برده شد. در بخش سوم، تهیه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی و لایه پلیمر هیدروکسی نفتول آبی و کاربرد آن برای اندازه گیری همزمان دیکلوفناک و استامینوفن با روش ولتامتری پالس تفاضلی مورد بررسی قرار گرفت. ما برای اولین بار اصلاح الکترود کربن شیشه ای را با پلیمر هیدروکسی نفتول آبی و رفتار الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و پلیمر هیدروکسی نفتول آبی را گزارش داده ایم. اکسایش گونه های دیکلوفناک و استامینوفن در سطح الکترود اصلاح شده با روش های ولتامتری چرخه ای و پالس تفاضلی مورد مطالعه قرار گرفت. حسگر الکتروشیمیایی پیشنهادی رفتار الکتروکاتالیزوری بسیار خوبی در برابر اکسایش دو آنالیت ذکر شده دارد و بدین ترتیب برای اندازه گیری ولتامتری همزمان دیکلوفناک و استامینوفن بوسیله روش ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. تحت شرایط بهینه آزمایش، حد تشخیص برای دیکلوفناک و استامینوفن به ترتیب 0.31 و 0.19 میکرومولار می باشد. روش پیشنهادی با موفقیت برای اندازه گیری همزمان دیکلوفناک و استامینوفن در نمونه های دارویی و بیولوژیکی به کار برده شد. در بخش چهارم، یک حسگر بر پایه الکترود کربن شیشه اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره و لایه پلیمر هیدروکسی نفتول آبی برای اندازه گیری همزمان سه ایزومر دی هیدروکسی بنزن توسعه یافت. آماده سازی و رفتار الکتروشیمیایی حسگر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می-دهد که این حسگر الکتروشیمیایی جدید فعالیت الکتروکاتالیزوری بسیار خوبی در برابر اکسایش این سه ایزومر دارد. تحت شرایط بهینه حد تشخیص برای هیدروکینون، کتکول و رزورسینول به ترتیب 0.24، 0.24 و 0.26 میکرومولار به دست آمد. حسگر پیشنهادی برای تجزیه نمونه های متفاوت آب مورد استفاده قرار گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکترود اصلاح شده #دوپامین #استامینوفن #دیکلوفناک #هیدروکینون #کتول #رزورسینول #هیدروکسی نفتول آبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)