پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
محسن عامری [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد راهنما]
چکیده: مطالعات انجام شده در خصوص اکسایش الکتروشیمیایی کتکول و مشتقات آن بیانگر آن است که ارتوکینون حاصل از اکسایش کتکول ها ترکیب ناپایداری بوده و می تواند به عنوان پذیرنده مایکل تحت تاثیر حلال، الکترولیت حامل و مواد افزودنی قرار گرفته و در غالب واکنش افزایشی 1و4 مایکل به ترکیبات مختلفی تبدیل گردد. بر این اساس در این پایان نامه، ابتدا اکسایش الکتروشیمیایی کتکول، 3- متوکسی کتکول و 3- متیل کتکول در محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت. سپس رفتار الکتروشیمیایی کتکول های ذکر شده در حضور نوکلئوفیل 2- استیل گاما بوتیرولاکتون در شرایط مناسب در هر مورد ارزیابی گردید. بررسی های انجام گرفته نشان داد که کتکول های ذکر شده می توانند در حضور 2- استیل گاما بوتیرولاکتون در محلول بافر فسفات 0/15 مولار با 6/8=pH در آب/ اتانول به نسبت 10/90 طی مکانیسم EC مشتقات جدیدی از لاکتون ها را تولید کنند. در تمامی مراحل برای بهینه سازی شرایط الکترولیز و تعیین مکانیسم، از ولتامتری چرخه ای و کولومتری در پتانسیل کنترل شده، استفاده شد. محصولات نهایی پس از جداسازی، بوسیله روش های مختلفی همچون HNMR، IR، نقطه ذوب و TLC مورد شناسایی قرار گرفتند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کتکول #نوکلئوفیل #افزایش مایکل #ولتامتری چرخه ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)