پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مهسا مفتاح نیاکی [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]، عبداله عمرانی [استاد راهنما]، عباسعلی رستمی [استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش الکتروپلیمریزاسیون ۱-آمینو-٩و۱۰-آنتراکینون را در حضور و غیاب نانولوله ی کربنی چند دیواره مورد بررسی قرار گرفت.الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده به عنوان الکترود کار مورد استفاده قرار گرفت. آزمایشات با استفاده از روش های ولتامتری چرخه ای، گالوانواستاتیک و پتانسیواستاتیک انجام شد.بررسی رفتار الکتروشیمیایی فیلم های پلیمری تهیه شده، در محلول 0/15 مولار LiClO4 در حلال استونیتریل با استفاده از تکنیک ولتامتری چرخه ای مورد بررسی قرار گرفت، پیک جریان آندی برای پلیمر تشکیل شده تشکیل شده با روش ولتامتری چرخه ای افزایش قابل توجهی نسبت به پلیمر تهیه شده به روش های گالوانواستاتیک و پتانسیواستاتیک نشان می دهد. علاوه بر آن پلی (۱-آمینو-٩و۱۰-آنتراکینون)/ نانولوله ی کربنی جریان آندی بیشتری را نشان می دهد که به علت افزایش سرعت انتقال الکترون در حضور نانولوله های کربنی است. همچنین بررسی ولتامتری چرخه ای پلی (۱-آمینو-٩و۱۰-آنتراکینون)/ نانولوله ی کربنی در سرعت های روبش مختلف نشان می دهد که جریان آندی با افزایش سرعت روبش پتانسیل افزایش می یابد و فرایند اکسایش/کاهش تحت کنترل سطح است. پلیمر های تهیه شده توسط تکنیک های ولتامتری چرخه ای، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی مادون قرمزFT-IR و اسپکتروسکوپی امپدانس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از ولتامتری چرخه ای، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی مادون قرمزFT-IR نفوذ نانولوله های کربنی در پلیمر تشکیل شده را تأیید می نماید. نتایج بدست آمده از اسپکتروسکوپی امپدانس نیز نتایج حاصل از ولتامتری چرخه‌ای را تأیید می کند..
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکتروپلیمریزاسیون #۱-آمینو-٩و۱۰-آنتراکینون #ولتامتری چرخه ای #میکروسکوپ الکترونی روبشی #نانولوله ی کربنی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)