پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی شیمی و مواد > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
ابوالفضل خدادادی [پدیدآور اصلی]، رضا طاهریان[استاد راهنما]
چکیده: امروزه شیشه‌های جاذب امواج الکترومغناطیس به ویژه شیشه های سیلیکات سربی به‌منظور کاربردهای حفاظت در برابر این امواج با انرژی بالا به‌طور وسیع مورد استفاده قرار می گیرد. از این شیشه ها هم در امور روزمره پزشکی از جمله برای حفاظت کارکنان و بیماران در آزمایش های مربوط به پرتو بوسیله دستگاه های مولد اشعه ایکس و هم در علوم مهندسی مواد در آزمایشگاه ها و دستگاه های پیشرفته تحقیقاتی (در آنالیز و شناسایی ساختمان مواد)، برای حفاطت و ایمنی دستگاه استفاده می شود. سرب با توجه به عدد اتمی بالای خود دارای ضریب جذب بالایی بوده و قدرت جذب مناسبی جهت جذب امواج الکترومغناطیس دارد لذا ماده جاذب اصلی در ترکیب این نوع شیشه ها، اکسید سرب است. هدف از این تحقیق دستیابی به شیشه های سیلیکاتی سـربی با میزان جـذب بالا با افزودن اکسـیدهای مختلف جهـت به دست آوردن بالاترین جذب بهـینه می باشد. در این تحـقیق به تعـدادی از مضـرات امـواج الکترو مغناطیس اشاره شده و فرآیند ساخت شیشه های سیلیکاتی سربی ارائه بیان گردیده است و میزان قدرت جذب آنها با توجه به افزودن اکسیدهایی نظیر اکسید باریم، اکسید روی، اکسید بور و اکسید کلسیم به میزان 5، 10 و 15 درصد مولی به نمونه پایه با 60 درصد مولی اکسید سیلیسیم و 40 درصد مولی اکسید سرب مقایسه گردیده است. همچنین آنالیزهایی از قبیل گرماسنجی روبشی تفاضلی، تفرق اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، چگالی و طیف سنجی انعکاسی نفوذی جهت محاسبه، بحث و بررسی بر روی پارامترهای مختلفی از جمله ساختار فازی و مورفولوژی، دمای شیشه های شدن در نرخ های مختلف حرارتی، انرژی اکتیواسیون، آنرژی باند ممنوعه، شاخص شکنندگی، ضریب شکست و میزان جذب انجام گردید و ضریب جذب جرمی نمونه ها با استفاده از نرم افزار XCOM مقایسه گردید و در نهایت پس از انجام آزمون های مختلف و مقایسه خواص نمونه با 15 درصد مولی افزودنی اکسید روی به عنوان نمونه بهینه شناسایی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شیشه سیلیکاتی سربی #شیشه جاذب #امواج الکترومغناطیس #گرماسنجی روبشی تفاضلی #تفرق اشعه ایکس #میکروسکوپ الکترونی روبشی #چگالی #طیف سنجی انعکاسی نفوذی #XCOM

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)