پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مجتبی امیدیان [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]، زهرا کلانترکهدمی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، اکسایش الکتروشیمیایی پیرول در حضور سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات (SDS) در محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. سرعت تشکیل پلیمر و خواص فیلم پلیمری به شرایط الکتروسنتز شامل روش تهیه، نوع الکترود کار، نوع و غلظت الکترولیت، غلظت مونومر و همچنین حضور مواد پایدار کننده بستگی دارد. مطالعه الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول نشان می دهد که فیلم های تهیه شده به روش پتانسیواستات از فعالیت الکتروشیمیایی و یکنواختی بهتری نسبت به فیلم های تهیه شده به روش گالوانواستات برخوردار است. ولتاموگرام های چرخه ای فیلم پلی پیرول بر سطح الکترود پلاتین دارای کمترین جریان زمینه و بیشترین تقارن پیک-های آندی و کاتدی در مقایسه با الکترودهای طلا و کربن شیشه ای است. برای الکتروپلیمریزاسیون پیرول در فاز آبی نمک نیترات از نظر بازده رشد پلیمر و عدم برهمکنش با گونه های حد واسط و محصولات واکنش ارجح هستند. نتایج نشان می دهد سرعت فرایند الکتروپلیمریزاسیون پیرول در حضور SDS افزایش یافته و پلیمری با فعالیت الکتروشیمیایی، یکنواختی و چسبندگی بیشتر به سطح الکترود بدست می آید. همچنین نتایج نشان می دهد که غلظت بهینة مونومر در حضور SDS کاهش می یابد. الکتروپلیمریزاسیون پیرول در حضور SDS موجب کاهش اکسیداسیون مونومر پیرول و انرژی فعال سازی واکنش می شود. بررسی های شکل شناختی فیلم های پلی پیرول که در حضور SDS تهیه شده اند حاکی از کاهش اندازة ذرات پلی-پیرول، افزایش سطح ذرات و نفوذ پذیری پلیمر می باشد. همچنین، نتایج تصویر برداری میکروسکوب الکترونی پویشی فیلم های پلیمری نشان می دهد که نحوة رشد پلی پیرول در غیاب SDS بصورت گل کلمی است و در حضور این سورفکتانت به صورت رشته ای می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی پیرول #الکتروپلیمریزاسیون #ولتامتری چرخه ای #شکل شناختی #ماده فعال سطحی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)