پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
حسن دانشی نژاد [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: در سال های اخیر از الکتروسنتز به عنوان یک روش مفید برای سنتز گزینشی ترکیبات بیولوژیکی و ساختار های دارویی استفاده شده است. از طرف دیگر واکنش افزایش مایکل به عنوان یک واکنش آلی مفید اهمیت خود را در سال های اخیر نشان داده است.در این جا بر طبق کار های قبلی انجام شده بر روی تولید الکتروشیمیایی کینون ها در حضور نوکلئوفیل های متفاوت، ما اکسیداسیون الکتروشیمیایی کتکول، 3-متیل کتکول و 3-متوکسی کتکول را در حضور 4-پروپیل 2-تیوراسیل به عنوان یک نوکلئوفیل گزارش می کنیم. مشتقات کتکول در بافر فسفاتی (غلظت 0/15 مولار، pH=6/8) در محلول 90 به 10 آب در DMF با افزایش مایکل در اثر اعمال پتانسیل و با استفاده از ولتامتری چرخه ای و کولومتری با پتانسیل کنترل شده، واکنش می دهند. بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که کتکول و مشتقات آن در حضور 4-پروپیل-2-تیوراسیل طی مکانیسمECEC واکنش داده و منجر به تولید محصول می گردند. محصول واکنش بوسیله TLC, طیف های IR، 1HNMR، 13CNMRو نقطه ذوب شناسایی شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الکتروسنتز #افزایش مایکل #کتکول #کینون #کولومتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)