پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
حمیدرضا صباغیان [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه یک روش انتخابی برای اندازه گیری مقادیر کم مولیبدن بااستفاده از روش ولتامتری عاری سازی جذبی کاتدی ارائه شده است. روش برپایه جذب کمپلکس مولیبدن ( VI‎) - پیروکاتکول بنفش- کروم ( III‎) بر روی الکترود قطره آویزان جیوه وکاهش کمپلکس جذب شده به وسیله روش پلاروگرافی تفاضلی می باشد. جریان احیاء به وسیله اضافه کردن مقدار بسیارکمی ازدی کرومات افزایش پیدا می کند. تاثیر پارامترهای شیمیایی ودستگاهی برروی حساسیت روش مورد بررسی قرار گرفتند وبهینه شدند. درشرایط بهینه حدتشخیص روش برابربا۲/‎۰ نانوگرم برمیلی لیتر می باشد. رابطه بین جریان پیک وغلظت مولیبدن درگسترده غلظتی ۷۰-۰/‎۱ نانوگرم برمیلی مولیبدن خطی می باشد. انحراف استاندارد نسبی روش برای غلظتهای ‎۲۵ و‎۴۰نانوگرم برمیلی لیتر به ترتیب برابر با۵/‎۱و۴/‎۱درصد می باشد. روش ارائه شده برای اندازه گیری مولیبدن در نمونه های حقیقی و سنتزی با موفقیت به کار برده شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ولتامتری عاری سازی #پیروکاتکول بنفش #کروم #

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)