پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
سارا مشلول [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه کارایی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند جداره - مزوپور سیلیکا SBA-15-NH2 - بیسموت (GC/MWCNTs/SBA-NH2/Bi)با استفاده از ولتامتری برهنه سازی پالس تفاضلی آندی در تعیین هم‌زمان یون های کادمیم (Ⅱ) و سرب (Ⅱ) در محلول بافر استاتی با 5/4 pH = مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که الکترود GC/MWCNTs/SBA-NH2/B عملکرد بهتری نسبت به الکترود کربن شیشه‌ای برهنه نشان می دهد و حساسیت بیشتری دارد. همچنین اثر پارامترهای متعدد از قبیل غلظت اصلاح گرها، pH، زمان پیش تغلیظ، پتانسیل پیش تغلیظ، سرعت روبش و ارتفاع پالس بر جریان برهنه سازی بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه ، الکترود یک رنج خطی وسیع برای یون‌های کادمیم (Ⅱ) و سرب (Ⅱ) به ترتیب در محدوه‌ی 550-5 و 550-10 میکروگرم بر لیتر نشان داد. حد تشخیص تئوری محاسبه شده به ترتیب 3/1 میکروگرم بر لیتر برای کادمیم (Ⅱ) و 5/1 میکروگرم بر لیتر برای سرب (Ⅱ) بود. اثر تداخل یونها برای هر دو آنالیت مورد بررسی قرار گرفت و کارایی روش پیشنهادی برای تعیین هم‌زمان یون‌های کادمیم (Ⅱ) و سرب (Ⅱ) در نمونه های آب شهر، نمونه خاک مرداب و پساب کارخانه باتری سازی بررسی شد. مقایسه نتایج به دست آمده در نمونههای حقیقی با روش جذب اتمی شعلهای صحت روش پیشنهادی را تایید کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مزوپور سیلیکا #SBA-15-NH2 #نانو لوله‌های کربنی چند جداره #بیسموت #ولتامتری برهنه سازی #کادمیم (Ⅱ) #سرب (Ⅱ)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)