پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
عبدالله طاقانی [پدیدآور اصلی]، ناصر گودرزی[استاد راهنما]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد مشاور]
چکیده: در قسمت اول، یک تکنیک ساده، ارزان و سریع براساس روش میکرو استخراج با فاز جامد پرشده در میکرو سرنگ (MEPS) معرفی شد. این تکنیک همراه با GC-MS برای پیش تغلیظ و اندازه گیری ترکیبات کلردار در نمونه های آبی بکار گرفته شد. مقدار ۶/۰ میلی گرم از جاذب نانو لوله کربنی چند دیواره استفاده شد. آنالیت های جذب شده با ۱۰۰/۰ میکرولیتر حلال آلی متیل ایزو بوتیل کتون واجذب گردید. یک میکرولیتر از نمونه پیش تغلیظ شده به دستگاه GC-MS تزریق شد. پارامتر های موثر در استخراج شامل pH نمونه، نوع بافر، نوع و حجم حلال آلی، مقدار جاذب، تعداد دفعات نمونه گیری بررسی شد. فاکتور تغلیظ در گستره ۱۲ الی ۲۶، گستره غلظتی کالیبراسیون و حد تشخیص به ترتیب در محدوده ۳۰-۰/۳ و ۰/۲-۰/۰۸ میکروگرم بر لیتر بدست آمد. دقت روش بین ۸/۵%-۱/۹% و صحت آن در گستره ۱۰۷%- ۸۷% محاسبه شد. درصد بازیابی روش در نمونه آبی ۱۱۰%-۹۲% بدست آمد. در قسمت دوم، مقدار ۶/۰ میلی گرم از جاذب نانو دیاتومیت برای پیش تغلیظ بکار گرفته شد. آنالیت-های جذب شده با ۱۰۰/۰ میکرولیتر حلال آلی دی کلرو متان واجذب گردید. در شرایط بهینه، مقدار فاکتور تغلیظ ۳۱ الی ۴۵، گستره غلظت و حد تشخیص به ترتیب در محدوده ۴۰/۰-۰/۶ و ۰/۲۵-۰/۰۸ میکروگرم بر لیتر بدست آمد. دقت و صحت به ترتیب در محدوده ۱۲/۱% -۳/۵% و ۱۰۸%-۹۴% محاسبه شد. درصد بازیابی روش در نمونه آبی در گستره ۱۱۰%-۸۷% بدست آمد. در قسمت سوم، جاذب طبیعی نانو پرلیت برای پیش تغلیظ ترکیبات فسفردار استفاده شد. فاکتور تغلیظ ۱۱ الی ۲۵، گستره غلظتی کالیبراسیون در محدود ۳۰/۰-۰/۶ میکروگرم بر لیتر و حد تشخیص در گستره ۰/۳۸-۰/۰۷ میکروگرم برلیتر بدست آمد. دقت روش در محدوده ۳/۵%-۱/۹% و صحت آن در گستره ۱۰۴%-۹۴% محاسبه شد. درصد بازیابی روش در نمونه آبی در گستره ۱۰۵%-۸۲% بدست آمد. در قسمت چهارم، جاذب نانو دیاتومیت، برای پیش تغلیظ دو ترکیب فسفردار بکار گرفته شد. فاکتور تغلیظ ۴۲ الی۵۰، گستره غلظتی کالیبراسیون و حد تشخیص در محدوده ۳۰/۰-۰/۶ و ۰/۱۳-۰/۰۷ میکروگرم برلیتر بدست آمد. دقت روش در محدوده ۶/۱%-۴/۳% و صحت آن در گستره ۱۰۲/۰%-۹۷% محاسبه شد. درصد بازیابی روش در نمونه آبی در گستره ۱۰۶%-۸۸% بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#استخراج با فاز جامد پر شده در سرنگ #آفت کش ها #کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی #نانو لوله کربنی #نانو دیاتومیت #نانو پرلیت #نمونه های محیطی #GC-MS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)