پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
رحمان غلامی [پدیدآور اصلی]، فاطمه مصدرالامور[استاد راهنما]، وحیده مهدوی [استاد راهنما]
چکیده: پسته به عنوان یک محصول مهم و استراتژیک، نقش مهمی را در صادرات غیر نفتی کشور ایفا می‌کند، لذا تولید بیشتر و با کیفیت‌تر این محصول حائز اهمیت می‌باشد. باقیماندن آفت‌کش‌ها در بافت پسته علاوه بر خطرساز بودن برای سلامت انسان و محیط زیست، صادرات این محصول را دچار مشکل می‌کند. در این پایان‌نامه باقیمانده آفتکش اسپیروتترامات و مهمترین متابولیت آن، اسپیروتترامات-انول با استفاده از روش کچرز که روشی سریع، آسان، ارزان، ایمن و قابل اطمینان برای بافتهای پیچیده است، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای جداسازی و اندازه‌گیری این آفت‌کش از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا با آشکارساز UV/Vis استفاده گردید. برخی از شرایط دستگاه کروماتوگرافی نظیر طول موج ماکزیمم و تهیه‌ی محلول‌های استاندارد با حلال‌های مختلف بهینه شدند. روش کچرز شامل دو مرحله است: 1- استخراج کلی که توسط استونیتریل انجام می‌گیرد، 2- مرحله پاکسازی که با استفاده از نمک‌ها و جاذب‌ها انجام می‌شود. میزان جاذب‌های کربن سیاه گرافیتی و آمین نوع اول و دوم در مرحله پاکسازی و همچنین مقدار آب در مرحله استخراج بهینه‌ شدند. در انتها، روش از نظر حد تشخیص با توجه به حداکثر مقدار باقیمانده آفت‌کش در ایران، بازیابی و تکرارپذیری مورد ارزیابی قرار گرفت. در شرایط بهینه، منحنی درجه بندی همسان‌ سازی بافتی برای اسپبروتترامات در محدوده‌ی غلظتیmg/L 0/0740-1/0 با ضریب هم‌بستگی 0/9978 رفتار خطی مناسبی را نشان داد. همچنین انحراف استاندارد نسبی کمتر از 10 درصد و درصد بازیابی 103-91 به‌دست آمد. علاوه بر این، منحنی درجه بندی همسان سازی بافتی برای اسپیروتترامات-انول با گستره‌ی خطی mg/L 0/050-1/0 و ضریب هم‌بستگی 0/9936 به‌دست آمد. حد تشخیص این روش 2/2µg/kg می‌باشد و حد کمی آن mg/L0/053 است که با توجه به MRL این سم ( 50 µg/kg) قابل قبول می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#باقیمانده‌ی آفت‌کش #متابولیت #حداکثر مقدار باقیمانده آفت‌کش (MRL) #روش کچرز #اسپیروتترامات #اسپیروتترامات-انول #کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)