پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سروش رحیمی خویگانی [پدیدآور اصلی]، احمد رجایی[استاد راهنما]
چکیده: سنبله زیبا (چای کوهی) با نام علمی Vahl Stachys Lavandulifolia بزرگترین گونه جنس سنبله (stachy.L) است و به صورت خودرو در ایران می‌روید. این گیاه دارای خواص دارویی و آنتی اکسیدانی زیادی است. در این تحقیق روش سطح پاسخ برای ارزیابی اثر شرایط استخراج (قدرت امواج فراصوت، نسبت نمونه به حلال، زمان استخراج و غلظت حلال) بر روی فنول کل (TPC)، فلاونوئید کل (TFC)، فعالیت آنتی اکسیدانی (AA)، فعالیت آنتی اکسیدانی به ازاء هر میلی گرم فنول کل (AA/mgTPC) و فعالیت آنتی اکسیدانی به ازاء هر میلی گرم فلاونوئید کل (AA/mgTFC) استفاده شد. با توجه به نتایج آنالیز واریانس بهترین مدلی که پاسخ‫ها را توصیف کرد معادله درجه دوم چند جمله‫ای بود. شرایط بهینه برای تمام پاسخ‫ها به طور همزمان عبارت بودند از: امواج فراصوت با قدرت 300 وات، نسبت 1به40 نمونه به حلال، زمان 14 دقیقه و حلال با غلظت 60 درصد. تحت شرایط مذکور مقدار فنول کل، فلاونوئید کل، درصد فعالیت آنتی اکسیدانی، (AA/mgTPC) و (AA/mgTFC) به ترتیب برابر با 0/18±16/59 (میلی گرم معادل میلی گرم اسید گالیک)، 0/79±44/81 (میلی گرم معادل میلی گرم کوئرستین)، %0/39±80، %4/82 و %1/78 بود. خاصیت احیاکنندگی آهن و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و همچنین مقدار IC50 عصاره سنبله زیبا در شرایط بهینه به ترتیب برابر با: 0/0001± 0/004 (جذب به ازاء 0/1 میلی گرم فنول)، 14/61 (میلی گرم معادل میلی گرم BHT) و 4/03 (میکروگرم معادل میکروگرم اسید گالیک) بود. همچنین ترکیبات فنولیک عصاره سنبله زیبا با دستگاه کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی مورد آنالیز قرار گرفت که 45 ترکیب فنولی شناسایی گردید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنبله زیبا #ترکیبات فنولیک #روش سطح پاسخ #استخراج به کمک امواج فراصوت #کروماتوگرافی مایع-طیف سنج جرمی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)