پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
مسعود معدنی پور [پدیدآور اصلی]، مسلم سوهانی[استاد راهنما]
چکیده: طیف‌سنج‌های جرمی زمان پرواز خطی، بازتابی و چند بازتابی با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی CST شبیه‌سازی و مطالعه شده است. سپس کانون باریکة یونی طیف‌سنج جرمی زمان پرواز بازتابی بدست آمده است و در ادامه کانون بهینة باریکة یونی در طیف‌سنج جرمی زمان پرواز بازتابی مشخص شده است. به کمک نرم‌افزار CST زمان پرواز یون‌ها در طیف‌سنج‌های جرمی زمان پرواز خطی، بازتابی و چند بازتابی ثبت شده است. سپس زمان پرواز دو یون مختلف که از چشمة یونی ساطع می‌شود در طیف‌سنج‌های جرمی زمان پرواز خطی، بازتابی و چند بازتابی بدست آمده و آنها با یکدیگر مقایسه شده‌ا‌ند، سپس نمودار هیستوگرام تعداد یون‌های رسیده به آشکارساز بر‌حسب زمان پرواز، که توزیع آن به صورت یک توزیع گوسی است رسم شده است و از روی نمودار، قدرت تفکیک زمانی و جرمی در طیف‌‌سنج‌های جرمی زمان پرواز خطی، بازتابی و چند بازتابی بدست آمده و مقایسه شده‌اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طیف‌سنج‌های جرمی زمان پرواز خطی #بازتابی و چند بازتابی #نرم‌افزار شبیه‌سازی CST #آینة یونی #قدرت تفکیک
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)