پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
زینب فضلی مقدم [پدیدآور اصلی]، رامین امینی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از روش‌های اندازه‌گیری جریان سیالات در داخل لوله‌ها، اندازه‌گیری به روش اختلاف فشاری است که به لحاظ سادگی و ارزان بودن و همچنین به دلیل اینکه مبتنی بر اصول اثبات‌شده‌ی علمی است، دارای کاربردهای بسیار زیادی در اندازه‌گیری جریان مایعات و گازها می‌باشد. اساس اندازه‌گیری بر این امر استواراست که با قرار دادن عنصری در مسیر جریان سیال، یک اختلاف فشار در دو طرف این عنصر ایجاد می‌شود، اختلاف فشار در دو طرف عنصر که به‌راحتی قابل‌اندازه‌گیری می‌باشد، متناسب با میزان جریان سیال است. ازجمله جریان‌سنج‌هایی که به روش اختلاف فشاری شدت‌جریان را اندازه‌گیری می‌کنند عبارت‌اند از: جریان‌سنج روزنه‌ای (اریفیس)، ونتوری متر و جریان‌سنج مخروطی. یک هدف مشترک در هر سه جریان‌سنج، تعیین دبی واقعی جریان است. برای تبدیل دبی تئوری به دبی واقعی از ضریب دبی (Cd ) استفاده می‌شود. در این پژوهش رابطه‌ی بین ضریب دبی و عدد رینولدز در جریان‌سنج‌های فوق بررسی می‌شود. از نرم‌افزار دینامیک سیالات محاسباتی انسیس فلوئنت برای تحلیل و برای تولید شبکه از نرم‌افزار ICEM-CFD استفاده شد. بررسی در دو رژیم جریان آرام و آشفته انجام گردید. برای اعداد رینولدز بالاتر از 20000 از آب و برای اعداد رینولدز کمتر از 20000 از نفت به‌عنوان سیال استفاده گردید. با در نظر گرفتن مدل‌هایی برای هرکدام از جریان‌سنج‌ها، هر مدل با توجه به عدد رینولدز انتخابی اجراشده و درنهایت با تعیین اختلاف فشار بین سطوح مشخص‌شده، ضریب دبی متناظر به دست آمد. برای ارائه نتایج، ضریب دبی و عدد رینولدز در نمودار نیمه لگاریتمی در محور x ترسیم گردید. همچنین جهت اعتبار سنجی، نتایج به‌دست‌آمده با نتایج کارهای قبلی مقایسه شد. طبق نتایج ضریب دبی در جریان‌سنج ونتوری و مخروطی یک ‌روند مشخصی نسبت عدد رینولدز داشتند ولی این روند در جریان‌سنج روزنه‌ای متفاوت بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جریان‌سنج اختلاف فشاری #ونتوری متر #جریان‌سنج روزنه ای #جریان‌سنج مخروطی #ضریب دبی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)