پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
سمانه عامری [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، منصور عرب چم جنگلی[استاد مشاور]
چکیده: در قسمت اول این پروژه یک روش سینیتیکی -اسپکتروفتومتری جدید برای اندازه گیری مقادیراندک آرسنیکارائه شده است.این روش براساس اثر بازداری آرسنیک برواکنش پریدات با متاکرزول پرپل در حضور برمیدو در محیط اسیدی می باشد.ودر قسمت دوم یک روش سینیتیکی-اسپکتروفتومتری جدید برای اندازه گیری فنیل هیدرازین ارائه شده است.این روش براساس اثر بازداری فنیل هیدرازین بر واکنش پریدات با متاکرزول پرپل درحضوربرمید ودر محیط اسیدی می باشد..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#متاکرزول پریل #سینیتیکی-اسپکتروفتومتری #زمان القا #آرسینیک #فنیل هیدرازین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)