پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
احمد قوچانی مقدم [پدیدآور اصلی]، منصور عرب چم جنگلی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه یک روش تزریق در جریان پیوسته برای اندازه گیری تیواوره در آب و نمونه های آبی ارائه شده است. این روش بر اساس اثر بازداری تیواوره بر واکنش متاکرزول پرپل و پتاسیم برومات که توسط یون برمید کاتالیز می شود بوده و زمان القائی متناسب با غلظت تیواوره است. واکنش به طریق اسپکتروفتومتری با اندازه گیری افزایش جذب متاکرزول پرپل در طول موج 525 نانومتر دنبال شد. اثر متغیرهای مهم شیمیایی و دستگاهی بر حساسیت روش مطالعه و به روش تک عاملی و سادکی بهینه شدند. در شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در ناحیه غلظتی 0/100 تا 13/0میکروگرم بر میلی لیتر خطی بوده و حد تشخیص روش نیز 0/0131 میکروگرم بر میلی-لیتر است. انحراف استاندارد نسبی برای 6 بار اندازه-گیری تکراری در غلظت های 0/500، 5/00 و 12/0 میکروگرم بر میلی لیتر تیواوره به ترتیب 4/08، 1/82 و 1/24 درصد می باشد. این روش برای اندازه گیری تیواوره در نمونه های آب، آب پرتقال و پوست پرتقال با موفقیت به کار گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تیواوره #زمان القائی #پتاسیم برومات #متاکرزول پرپل #اسپکتروفتومتری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)