پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سیده خدیجه غلامی مقدم [پدیدآور اصلی]، قدمعلی باقریان دهقی[استاد راهنما]، ناصر گودرزی[استاد مشاور]
چکیده: در این پروژه یک روش ساده، حساس و جدید سینتیکی-اسپکتروفتومتری برای اندازه گیری پیروکسیکام در نمونه های دارویی ارائه شده است. این روش براساس اثر بازداری پیروکسیکام بر اکسایش کاتالیزوری متیل رد با پریدات در حضور یون برمید است. از بی رنگ شدن متیل رد در طول واکنش به صورت اسپکتروفتومتری در طول موج 518 نانومتر استفاده شده است. دامنه ی خطی این روش 3/0-0/20 میکرو مولار و حد تشخیص آن 0/077 میکرو مولار است. انحراف استاندارد نسبی برای 5 اندازه گیری تکراری در غلظت های 0/40 و 0/80 و 0/3 میکرو مولار پیروکسیکام به ترتیب 5/0، 5/0 و 3/0 درصد می باشد. این روش با دقت و صحت خوبی برای تعیین مقدار پیروکسیکام در نمونه های دارویی به کار برده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پیروکسیکام #متیل رد #اسپکتروفتومتری #سینتیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)